Trang chủ 18. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 18

Khi đơn vị mua nguyên vật liệu và tiền mua nguyên vật liệu được trừ vào số mà đơn vị đã trả trước cho người bán thì giá mua của số nguyên vật liệu này được ghi vào bên Nợ của Tài khoản "Thanh toán với người bán".


Nghiệp vụ "Trả trước tiền mua nguyên vật liệu cho người bán bằng tiền mặt" thuộc quan hệ đối ứng "tài sản giảm, nguồn vốn giảm".


Chi phí phải trả là một đối tượng thuộc nguồn vốn của đơn vị kế toán.

Nghiệp vụ "Trả trước tiền mua nguyên vật liệu cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng" thuộc quan hệ đối ứng "tài sản này tăng, tài sản khác giảm".


Nghiệp vụ "Nhận trước tiền hàng của khách hàng bằng tiền mặt" thuộc quan hệ đối ứng "tài sản này tăng, tài sản khác giảm".


Nghiệp vụ "Nhận trước tiền hàng của khách hàng bằng tiền mặt" thuộc quan hệ đối ứng "tài sản tăng, nguồn vốn tăng".


Thuế giá trị gia tăng đầu vào là tài sản của đơn vị kế toán.


Tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích của nó có quan hệ đối ứng với nhau.


Các tài khoản phân tích của một tài khoản tổng hợp có thể có quan hệ đối ứng với nhau.


Nghiệp vụ "Chi phí hoạt động phát sinh bằng tiền" thuộc quan hệ đối ứng "tài sản này tăng, tài sản khác giảm".


Nghiệp vụ "Chi phí hoạt động phát sinh bằng tiền" thuộc quan hệ đối ứng "tài sản tăng, nguồn vốn tăng".


Nghiệp vụ "Chi phí hoạt động phát sinh bằng một khoản nợ phải trả" thuộc quan hệ đối ứng "tài sản này tăng, tài sản khác giảm".


Nghiệp vụ "Chi phí hoạt động phát sinh bằng một khoản nợ phải trả" thuộc quan hệ đối ứng "tài sản tăng, nguồn vốn tăng".Nghiệp vụ "Thu nhập phát sinh bằng tiền" thuộc quan hệ đối ứng "tăng tài sản này, giảm tài sản khác".


Nghiệp vụ "Thu nhập phát sinh bằng tiền" thuộc quan hệ đối ứng "tăng tài sản, tăng nguồn vốn".


Nghiệp vụ "Thu nhập phát sinh bằng một khoản nợ phải thu" thuộc quan hệ đối ứng "tăng tài sản, tăng nguồn vốn".


Nghiệp vụ "Thu nhập phát sinh bằng một khoản nợ phải thu" thuộc quan hệ đối ứng "tăng tài sản này, giảm tài sản khác".


Thuế giá trị gia tăng đầu ra là nguồn vốn của đơn vị kế toán.


Số dư cuối kì của tài khoản nguồn vốn được tính theo công thức: Số dư đầu kỳ + Tổng phát sinh tăng - Tổng phát sinh giảm.


Các định khoản giản đơn có thể gộp thành một định khoản phức tạp.