Trang chủ 7. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 7

Khi lãi suất thị trường tăng hoặc giảm, giá của các loại CK nào sau đây sẽ biến động mạnh nhất

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là:

Sở giao dịch chứng khoán là:

CK xác định người sở hữu nó có:

Cổ phiếu, trái phiếu có cùng đặc trưng là:

Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm các mục đích ngoại trừ:

Trong các điều kiện để quản lý DN được phát hành CK ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất.

Khi lãi suất thị trường tăng lên giá trái phiếu sẽ:

Một nhà đầu tư muốn thu được lợi vốn thì khi nào là thời điểm để mua trái phiếu:

Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành là:

Giả sử chỉ số DowJones công nghiệp ngày giao dịch là 120 phiếu và tổng giá của 30 loại CK hợp thành là 3015. Tính hệ số chia của ngày giao dịch:

Giả sử giá đóng cửa chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 9800đ. Đơn vị yết giá 100đ, biên độ dao động giá là 5% các mức giá mà nhà đầu tư CK có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:

Một trong những điều kiện nào dưới đây chưa phải là điều kiện tối thiểu của việc phát hành lần đầu ra công chúng ở Việt Nam

Các tổ chức có thể tham gia hoạt động tại trung tâm chứng khoán tập trung là:

I. Các nhà đầu tư có tổ chức.

II. Các nhà đầu tư cá thể

III. Các công ty chứng khoán

IV. Các ngân hàng thương mại được UBCK cấp phê chuẩnKhi công ty có lãi nó sẽ:

Việc tách cổ phiếu trong số đại diện để tính chỉ số chứng khoán theo phương pháp Down Jones sẽ làm cho hệ số chia:

Đại hội cổ đông sẽ bầu:

Hãy xác định ngày giao dịch chứng khoán có cổ tức tại sơ đồ dưới đây. Biết rằng ngày kết thúc năm tài chính là T + 3

    27/6                  28/6            29/6            30/5            04/7

------*------------------*--------------*-------------*--------------*------Theo luật pháp Việt Nam các tổ chức được phát hành cổ phiếu là:

Việc phát hành cổ phiếu làm tăng: