Trang chủ 35. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 5

Tiêu dùng tự định là

Giao điểm của hai hàm tiêu dùng và tiết kiệm cho biết tại đó

Thu nhập giảm làm cho tiêu dùng giảm, tiêu dùng giảm kéo theo mức thu nhập xuống, như vậy

Cho biết k = 1/(1 - Cm). Đây là số nhân trongĐiểm trung hòa trong hàm tiêu dùng của công chúng là điểm mà tại đóKhuynh hướng tiêu dùng biên là Khuynh hướng tiết kiệm biên là

Trong nên kinh tế đơn giản (nền kinh tế đóng không chính phủ), với C = 1000 + 0.75Yd, I = 200 thì sản lượng cân bằngMột nền kinh tế được mô tả bởi các hàm số C = 1000 + 0.7Yd, I = 200 + 0.1Y Sản lượng cân bằng là sản lượng mà tại đó

Nếu hàm tiêu dùng có dạng C=1000+0.75Yd thì hàm tiết kiệm có dạngNếu Y < Ycb thì

Nếu mọi người đều gia tăng tiết kiệm, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi sẽ làm choCác nhà kinh tế học cổ điển cho rằng đường tổng cung (AS)

MPC là độ dốc của hàm tiêu dùngKeynes giả sử rằng hàm tiêu dùng khá ổn định trong phân tích ngắn hạnNếu MPC có trị số dương, MPS có trị sô âm

Nếu tổng cầu và tổng cung cân bằng, đầu tư phải bằng tiết kiệmTác động của số nhân chỉ áp dụng với sự thay đổi trong đầu tư, không áp dụng nếu có sự thay đổi trong các yếu tố tự định khácMPC phản ánh sự thay đổi của tiêu dùng khi thu nhập khả dụng thay đổi 1 đơn vị