Trang chủ 22. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 22

Mỗi nghiệp vụ kinh tế có thể được phản ánh trên một bộ chứng từ.


Chứng từ thủ tục kế toán không thể dùng để ghi sổ vì nó không phải là chứng từ gốc.


Các chứng từ không được ban hành bởi chế độ kế toán không được dùng để ghi sổ kế toán.


Một số loại chứng từ do các văn bản pháp quy khác (ngoài chế độ kế toán) ban hành có thể được dùng để ghi sổ kế toán.


Các bảng tổng hợp chứng từ gốc không có giá trị ghi sổ nếu không kèm theo các chứng từ gốc.


Chứng từ một lần có thể hủy ngay sau khi ghi sổ xong.


Chỉ có Bộ Tài chính mới có đủ thẩm quyền để in các loại hóa đơn.


Khi bán hàng đang triển lãm, kế toán không cần lập hóa đơn.


Khi xuất hàng đem triển lãm, kế toán phải lập hóa đơn.


Hàng hóa chuyển cho cơ sở đại lý phải có đủ bộ chứng  từ hợp pháp và hợp lệ.


Kế toán phải hủy hóa đơn nếu phát hiện sai sót khi lập và lập hóa đơn khác để giao cho khách hàng.


Ngày tháng của chứng từ và ngày tháng ghi sổ của chứng từ đó phải trùng khớp.


Kế toán không được tẩy xóa các chỉ tiêu trên chứng từ.


Kế toán không được phép sửa chữa các số liệu trên sổ kế toán.


Đơn vị không thể tự in hóa đơn mà phải sử dụng các mẫu có sẵn của chế độ hiện hành.


Niên độ kế toán đầu tiên của một đơn vị kế toán phải bắt đầu vào ngày đầu năm hoặc đầu quý (tính theo dương lịch).


Niên độ kế toán đầu tiên của DN mới thành lập được tính từ ngày DN đó chính thức đi vào hoạt động.


Niên độ kế toán đầu tiên của DN mới thành lập được tính từ ngày DN đó được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Niên độ kế toán đầu tiên của một đơn vị kế toán không được kéo dài quá 12 tháng.


Niên độ kế toán đầu tiên của một đơn vị kế toán không được kéo dài tới 15 tháng.