Trang chủ 21. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 21

Thị trường tài chính bao gồm:Để giao dịch chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán cần phải có các bước:
I. Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện ghép lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán
II. Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua bán chứng khoán
III. Công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của trung tâm
IV. Nhà đầu tư nhận được chứng khoán (nếu là người mua) hoặc tiền (nếu là người bán) trên tài khoản của mình tại công ty chứng khoán sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mua bán.
V. Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư
Anh (chị) hãy chỉ ra trình tự trình tự các bước giao dịch chứng khoán theo các phương án sau:


I. Nhận cổ tức với mức ưu đãi

II. Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền

III. Khi công ty giải thể, nhận được lại một phần tài sản tương ứng với số vốn cổ phần góp vào công ty.

IV. Được nhận cổ tức ưu đãi như lãi suất trái phiếu kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ

Phương án:Qua thông báo về đợt phát trái phiếu Chính phủ Việt Nam tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vừa qua chúng ta biết vốn huy động của Việt Nam là 750 triệu US$. Mệnh giá là 100$; lãi suất côupn là 6,785%. Thời gian đáo hạn là 10 năm. Trái phiếu đã được bán ở giá 98,233 US$. Vì trái phiếu bán dưới mệnh giá nên chúng ta không huy động đủ 750 triệu US$.Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được hết, gọi là:Lệnh dừng để bán được đưa raThị trường tài chính là nơi huy động vốnSở Giao dịch chứng khoán là:Chứng khoán xác định người sở hữu nó cóCổ phiếu và trái phiếu có cùng đặc trưng là:

Xác định giá mở cửa theo các lệnh sau đây:

Một lệnh dừng bán được đưa ra:

Công ty ABC được phép phát hành 5.000.000 cổ phiếu theo điều lệ Công ty 3.000.000 cổ phiếu đã được phát hành, trong đó có 2.000.000 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ, Công ty ABC có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?

Một Công ty chứng khoán thiếu sót xác nhận với khách hàng về một việc mua 100 cổ phiếu của công ty ABC với giá thị trường 34 3/8. Sau đó công ty nhận thấy rằng việc mua này thực sự được thực hiện ở giá 34 5/8. Như vậy khách hàng:

Điều kiện cần thiết để thành lập Công ty cổ phần là:

Đối với người kinh doanh chứng khoán, nếu dự đoán được mức trần (mức chống đỡ) thì tại thời điểm đạt mức đó nên

Hãy xác định ngày giao dịch chứng khoán không có cổ tức tại sơ đồ dưới đây. Biết rằng ngày đăng ký danh sách cổ đông cuối cùng 30/6 và thời gian thanh toán là T + 2

Thị trường chứng khoán nước A áp dụng phương thức ghép lệnh từng đợt trên sổ lệnh vào thời điểm ghép lệnh có các thông tin sau: (giá tham chiếu: 20.300)
          Bên bán                          Giá           Bên mua
Số lượng Cộng dồn Cộng dồn Số lượng
20.600 200
200 20.500 1.00
700 20.400 200(a); 200(b); 300(c); 300(d)
400 20.300 500
700 20.200 100
20.100 200
20.000 300
Khách hàng a là công ty chứng khoán đặt lệnh lúc 8h15. Khách hàng b, c, d đặt lệnh lúc 8h20. Trong đó b là cá nhân; c, d là công ty chứng khoán. Kết quả thực hiện như sau:


Trong các điều kiện để doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chứng, điều kiện nào quan trọng nhất?

Cổ phiếu quỹ: