Trang chủ 69. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 69

Số dư bên Nợ của TK Cổ phiếu mua lại (419) trong công ty cổ phần được:


Đối với doanh nghiệp nhà nước, nơi nhận báo cáo tài chính bao gồm:


Đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, nơi nhận báo cáo tài chính bao gồm:


Chỉ tiêu "Giá vốn hàng bán" trên Báo cáo kết quả kinh doanh căn cứ vào:


Chỉ tiêu "Thu nhập khác" trên Báo cáo kết quả kinh doanh căn cứ vào:


Khi tạm phân phối lợi nhuận trong năm, kế toán ghi:


Các chính sách kế toán mà đơn vị áp dụng được giải trình trên:


Khi trình bày Bảng cân đối kế toán, một tài sản được xếp vào tài sản ngắn hạn nếu:


Khi trình bày Bảng cân đối kế toán:


Một tài sản được ghi nhận là tài sản ngắn hạn khi trình Bảng cân đối kế toán, nếu:


Khi trình bày các khoản nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán:


Một khoản nợ phải trả được coi là ngắn hạn nếu như:


Giá trị trái phiếu phát hành được kế toán trình bày trên Bảng cân đối kế toán trong phần:


Khi trình bày khoản nợ vay từ phát hành trái phiếu trên Bảng cân đối kế toán, cần:


Trường hợp TK Thặng dư vốn cổ phần có số dư bên Nợ, số dư này sẽ được trình bày trên Bảng cân đối kế toán theo cách:


Số dư của TK Dự phòng nợ phải trả sẽ được trình bày trên Bảng cân đối kế toán theo cách:


Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Thuế thu nhập hoãn lại phải trả" được tính bằng cách:


Số dư của TK 001 "Tài sản thuê ngoài":


Chỉ tiêu "Hàng hóa nhận bán hộ, nhận kí gửi" được lấy từ:


Một công ty mẹ không nhất thiết phải lập báo cáo tài chính hợp nhất nếu như: