Trang chủ 67. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 67

Cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chỉ có giá trị trong 3 năm đầu, sau thời hạn 3 năm đó sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Trường hợp thành viên của DN là cá nhân bị chết và không có người thừa kế thì số vốn góp của thành viên đó được nộp vào ngân sách nhà nước.

Công ty TNHH có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên hiện tại hoặc tiếp nhận thành viên mới.


Công ty TNHH có thể tăng vốn điều lệ bằng cách điều chỉnh theo mức tăng của giá trị tài sản.


Công ty TNHH có thể giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.

Lãi vay phải trả cho số trái phiếu đã phát hành được tính vào chi phí hợp lí khi quyết toán thuế thu nhập DN.

Cổ tức phải trả cho cổ đông được ghi giảm lợi nhuận sau thuế thu nhập DN của công ty.

Trong công ty cổ phần, phần chênh lệch giữa giá phát hành của cổ phần với mệnh giá cổ phần được gọi là thặng dư vốn.

Trong công ty cổ phần, TK Cổ phiếu mua lại (419) là tài khoản điều chỉnh của TK Vốn góp (4111).

Tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán, nếu TK Cổ phiếu mua lại (419) có số dư thì số dư của nó được ghi tăng bằng số âm bên nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán.

TK Vốn góp (4111) trong công ty cổ phần luôn được phản ánh theo mệnh giá cổ phần.

Trong công ty cổ phần, cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi nhưng cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Trong quá trình hoạt động thì vốn góp của DN không phải là một khoản nợ phải trả, nhưng nếu bị giải thể thì phải hoàn trả lại cho các nhà đầu tư sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ phải trả.

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được nhận lại phần vốn góp sau cổ đông  sở hữu các loại cổ phần khác.

Giá trị của một cổ phiếu theo mệnh giá luôn bằng với mệnh giá cổ phần.

Việc chia và tách doanh nghiệp không áp dụng đối với công ty hợp doanh.

Trái phiếu do doanh nghiệp phát hành có thể được chuyển đổi thành cổ phần.

Quỹ phúc lợi có thể được sử dụng để đầu tư tài sản cố định trong DN.

Quỹ dự phòng tài chính có thể được sử dụng để bù lỗ cho hoạt động kinh doanh của DN.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán.