Trang chủ 16. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 16

Các dự án _______ là những dự án mà chỉ được chấp nhận một trong những dự án đó mà thôi.

Công ty ABC đang cân nhắc đầu tư vào một dự án mới. Dự án này sẽ cần vốn đầu tư ban đầu là 1.200.000$ và sẽ thiết lập dòng tiền hàng năm là 600.000$ (sau thuế) trong 3 năm. Tính IRR cho dự án.

Đầu tư dài hạn của DN gồm :

Bạn được giao trách nhiệm đưa ra quyết định về một dự án X, dự án này bao gồm 3 dự án kết hợp là dự án A, B và C với NPV tương ứng của 3 dự án là +50$,-20$ và +100$. Bạn nên đưa ra quyết định như thế nào về việc chấp nhận hoặc loại bỏ dự án?

________là lãi suất chiết khấu được sử dụng khi tính NPV của một dự án.

Một công ty đang cân nhắc lựa chọn giữa dự án đầu tư loại trừ lẫn nhau như sau: Dự án A yêu cầu vốn đầu tư ban đầu là 500$ và sẽ tạo dòng tiền là 120$ mỗi năm trong 7 năm tới. Dự án B yêu cầu vốn đầu tư ban đầu là 5.000$ và sẽ tạo dòng tiền là 1.350$ mỗi năm trong 5 năm tới. Tỷ suất sinh lợi yêu cầu của nhà đầu tư là 10%. Dự án có NPV cao nhất là bao nhiêu?

Những tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư nào dưới đây không sử dụng nguyên tắc giá trị tiền tệ theo thời gian?

Tỷ suất sinh lợi nội bộ của một dự án là bao nhiêu với chi phí đầu tư ban đầu là 125$ và sản sinh dòng tiền 15$ mỗi năm cho đến vĩnh viễn.

Loại chứng khoán nào có mức rủi ro cao nhất đối với doanh nghiệp phát hành

Loại hình công ty nào có quyền phát hành chứng khoán?

Khi doanh nghiệp xem xét nhiều dự án và lựa chọn dự án có NPV > 0 và NPVmax thì đó là :

Chỉ tiêu NPV phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây:

Tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn PP chấp nhận tất cả các dự án có thời gian hoàn vốn:

Nghiệp vụ kế toán nào làm giảm cả thu nhập báo cáo lẫn thuế phải trả của công ty?

Bạn được cung cấp các thông tin sau cho 1 năm: doanh thu =120, tổng chi phí cố định =30, tổng biến phí =50, khấu hao =10, thuế suất =30%. Tính toán dòng tiền sau thuế của dự án cho năm thứ nhất:

Câu nào sau đây không phải là nguồn vốn dài hạn cho hoạt động kinh doanh?

NPV là chỉ tiêu phản ánh

Một dự án đầu tư phát sinh dòng tiền -300$, 200$, 125$ mỗi năm tính bắt đầu tại năm 0. Tính NPV của dự án nếu lãi suất thị trường là 15%/năm.

Ưu điểm của thuê tài sản theo phương thức thuê tài chính:

Nếu các khoản thanh toán trong hợp đồng thuê có khả năng bù đắp chi phí đầu t­ư của tài sản thì khi đó hoạt động thuê này còn đư­ợc gọi là trả dần hoàn toàn và có khả năng là loại hình: