Trang chủ 72. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 72

Số dư của TK Cổ phiếu mua lại (419) trong công ty cổ phần được ghi dương bên phần Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán.

Khi lập Bảng cân đối kế toán, kế toán có thể bù trừ số dư giữa bên Nợ và bên Có của các TK Phải thu khách hàng (131) và TK Phải trả người bán (331).

Trong trường hợp TK Phải thu khách hàng (131) có số dư ở bên Có thì số dư này được ghi bằng số dương bên phần Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán.

Trong trường hợp TK Phải thu khách hàng (131) có số dư ở bên Có thì số dư này được ghi bằng số âm bên phần Tài sản của Bảng cân đối kế toán.


Trong trường hợp TK Phải trả người bán (331) có số dư ở bên Nợ thì số dư này được ghi bằng số dương bên phần Tài sản của Bảng cân đối kế toán.


Trong trường hợp TK Phải trả người bán (331) có số dư ở bên Nợ thì số dư này được ghi bằng số âm bên phần Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán.


Nếu các TK Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (333), TK Phải trả người lao động (334) và TK Phải trả, phải nộp khác (338) có số dư ở bên Nợ thì số dư này được ghi bằng số dương bên phần Tài sản của Bảng cân đối kế toán.

Nếu các TK Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (333), TK Phải trả người lao động (334) và TK Phải trả, phải nộp khác (338) có số dư ở bên Nợ thì số dư này được ghi bằng số âm bên phần Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán.


Số dư của TK Hao mòn TSCĐ (214) được ghi bằng số âm trong cột "Dư nợ" của Bảng cân đối tài khoản.

Số dư của TK Hao mòn TSCĐ (214) được ghi bằng số dương bên phần Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán.

Số dư của TK Hao mòn TSCĐ (214) được ghi bằng số âm bên phần Tài sản của Bảng cân đối kế toán.


Số dư bên Nợ của TK Lợi nhuận chưa phân phối (421) được ghi bằng số dương bên phần Tài sản của Bảng cân đối kế toán.

Số dư bên Nợ của TK Lợi nhuận chưa phân phối (421) được ghi bằng số âm bên phần Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán.


Số dư bên Có của các TK Dự phòng (129, 139, 159, 229) được ghi bằng số dương bên phần Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán.

Số dư bên Có của các TK Dự phòng (129, 139, 159, 229) được ghi bằng số âm bên phần Tài sản của Bảng cân đối kế toán.


Chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế" trên Báo cáo kết quả kinh doanh trùng với chỉ tiêu "Lợi nhuận chưa phân phối" trên Bảng cân đối kế toán.

Chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế" trên Báo cáo kết quả kinh doanh không bao giờ trùng với chỉ tiêu "Lợi nhuận chưa phân phối" trên Bảng cân đối kế toán.


Số dư bên Nợ của TK Chênh lệch tỷ giá hối đoái (413) được ghi bằng số dương bên phần Tài sản của Bảng cân đối kế toán.

Số dư bên Nợ của TK Chênh lệch tỷ giá hối đoái (413) được ghi bằng số âm bên phần Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán.


Trong tấc cả các trường hợp, trước khi lập Bảng cân đối kế toán TK Chênh lệch tỷ giá hối đoái (413) luôn có số dư cuối kỳ.