Trang chủ 32. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 2

Trong năm 2004 có các chỉ tiêu thống kê theo lãnh thổ một nước như sau: tổng đầu tư: 300, đầu tư ròng: 100; tiền lương 460, tiền thuê đất 70, tiền trả lãi vay: 50, lợi nhuận: 120, thuế gián thu: 100, thu nhập ròng từ nước ngoài: 100, chỉ số giá năm 2004: 150, chỉ số giá năm 2003 là 120 ( đơn vị tính theo năm gốc: 100)
GNP theo sản xuấtTrong năm 2004 có các chỉ tiêu thống kê theo lãnh thổ một nước như sau: tổng đầu tư: 300, đầu tư ròng: 100; tiền lương 460, tiền thuê đất 70, tiền trả lãi vay: 50, lợi nhuận: 120, thuế gián thu: 100, thu nhập ròng từ nước ngoài: 100, chỉ số giá năm 2004: 150, chỉ số giá năm 2003 là 120 (đơn vị tính theo năm gốc: 100)
NNP là:


Trong năm 2004 có các chỉ tiêu thống kê theo lãnh thổ một nước như sau: tổng đầu tư: 300, đầu tư ròng: 100; tiền lương 460, tiền thuê đất 70, tiền trả lãi vay: 50, lợi nhuận: 120, thuế gián thu: 100, thu nhập ròng từ nước ngoài: 100, chỉ số giá năm 2004: 150, chỉ số giá năm 2003 là 120 (đơn vị tính theo năm gốc: 100)
NI là:Trong năm 2004 có các chỉ tiêu thống kê theo lãnh thổ một nước như sau: tổng đầu tư: 300, đầu tư ròng: 100; tiền lương 460, tiền thuê đất 70, tiền trả lãi vay: 50, lợi nhuận: 120, thuế gián thu: 100, thu nhập ròng từ nước ngoài: 100, chỉ số giá năm 2004: 150, chỉ số giá năm 2003 là 120 (đơn vị tính theo năm gốc: 100)
Tỷ lệ lạm phát năm 2003:Chỉ tiêu đo lường tốt nhất sự gia tăng của cải vật chất trong nên kinh tế là Đồng nhất thức nào sau đây không thể hiện sự cân bằngChỉ tiêu đo lường giá trị bằng tiền của toàn bộ hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước sản xuất ra một thời kỳ nhất địnhYếu tố nào sau đây không phải là tính chất của GNP danh nghĩaChỉ tiêu không đo lường giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùngYếu tố nào sau đây không phải là một yếu tố chi phí

Khoản nào sau đây không phải là thuế gián thu trong kinh doanh:


………. được tính bằng cách cộng toàn bộ các yếu tố chi phí trên lãnh thổ một quốc gia trong một thời kì nhất định…. không nằm trong thu nhập cá nhânChi chuyển nhượng là các khoản

Giới hạn của kế toán tổng thu nhập quốc dân làTổng sản phẩm quốc dân danh nghĩa năm 1990 là 398 tỷ, năm 2000 là 676 tỷ. Chỉ số giá năm 1990 là 91 và chỉ số giá cả năm 2000 là 111. Tổng sản phẩm quốc dân thực giữa năm 1990 và 2000 sẽ là

Chỉ tiêu nào nhỏ nhất trong những chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia

GNP danh nghĩa bao gồmTheo hệ thống MPS, tổng sản lượng quốc gia chỉ tính


Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở chỗ