Trang chủ 50. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 50

Chiếc khấu thương mại phát sinh trong kì làm:


Cuối kì, các khoản giảm trừ doanh thu sẽ được kết chuyển vào:


Chiếc khấu thanh toán chấp nhận cho khách hàng được hạch toán vào:


Cuối kì, tổng cộng các khoản chiếc khấu thanh toán đã chấp nhận cho khách hàng được kế toán kết chuyển sang tài khoản:Khi bán hàng theo phương thức trả góp, khoản lãi trả góp được hưởng:


Khi tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán sử dụng các chứng từ sau:

 Khi xuất kho hàng hóa giao cho cơ sở đại lí bán đúng giá hưởng hoa hồng, kế toán sử dụng chứng từ:Khi hàng hóa, sản phẩm đã tiêu thụ bị trả lại, giá vốn của lượng hàng này được ghi:


Giá gốc của lượng hàng gửi bán bị trả lại được kế toán ghi:

 Khi bán hàng hóa, sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khấu trừ, tổng giá thanh toán trên hóa đơn được ghi trên tài khoản:


Khi xuất kho sản phẩm dùng để trả lương cho công nhân viên, kế toán sử dụng các chứng từ kế toán sau:Giá vốn hàng bán dùng để xác định kết quả được tính bằng công thức:


Doanh thu thuần về tiêu thụ sản phẩm của DN được xác định bằng:Khi chuyển hàng hóa, sản phẩm thành tài sản có định, giá thanh toán ghi trên Hóa đơn bán hàng hoặc Hóa đơn GTGT là giá:


Lợi nhuận gộp của DN được xác định bằng công thức:Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được tính bằng công thức:Khi bán hàng hóa, sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, bên Có TK Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (511) sẽ được ghi theo giá:


Các khoản trích nộp theo lương thuộc nghĩa vụ của DN tính trên tiền lương của nhân viên bán hàng được tính vào:DN vay tiền để thanh toán tiền thuê quầy hàng, lãi vay của khoản tiền này sẽ được tính vào:Theo nguyên tắc phù hợp, chi phí bán hàng trong kì có thể được kết chuyển xác định kết quả theo cách: