Trang chủ 53. Trắc nghiệm – Kinh tế Vi mô – Đề số 22

Do nhiều người từ các tỉnh nhập cư vào thành phố HCM, kết quả là đường cầu mặt hàng gạo TPHCM:


Cầu mặt hàng Y co dãn nhiều theo giá. Khi chính phủ đánh thuế theo sản lượng:


Khi chính phủ kiểm soát giá cả của hàng hóa làm cho giá hàng hóa cao hơn mức giá cân bằng trên thị trường:


Giá cả hàng bột giặt là 8000đ/kg. Khi chính phủ đánh thuế 500đ/kg, giá cả trên thị trường là 8500đ/kg. Vậy tính chất co dãn cầu theo giá của hàng bột giặt là:


Để tối đa hóa hữu dụng với thu nhập cho trước. Người tiêu dùng phân phối các sản phẩm theo nguyên tắc:


Đường tiêu dùng theo giá là:


Đường tiêu dùng theo thu nhập là:


Điểm phối hợp tối ưu (đạt TUmax) giữa 2 sản phẩm X và Y là:


Đường cong Engel là đường biểu thị mối quan hệ giữa:


Đường ngân sách có dạng Y = 100 - 2X. Nếu Py = 10 và:


Nếu Px = 5 và Py = 20 và I = 1000 thì đường ngân sách có dạng:


Một người tiêu thụ có thu nhập I = 1200đ dùng để mua 2 sản phẩm X và Y với Px = 100đ/sp; Py = 300đ/sp. Mức thỏa mãn được thể hiện qua hàm số: TUx = -1/3X2 + 10X, TUy = -1/2Y2 +20Y.
Hữu dụng biên 2 sản phẩm là:
Một người tiêu thụ có thu nhập I = 1200đ dùng để mua 2 sản phẩm X và Y với Px = 100đ/sp; Py = 300đ/sp. Mức thỏa mãn được thể hiện qua hàm số: TUx = -1/3X2 + 10X, TUy = -1/2Y2 +20Y. Phương án tiêu dùng tối ưu:Một người tiêu thụ có thu nhập I = 1200đ dùng để mua 2 sản phẩm X và Y với Px = 100đ/sp; Py = 300đ/sp. Mức thỏa mãn được thể hiện qua hàm số: TUx = -1/3X2 + 10X, TUy = -1/2Y2 +20Y.Tổng hữu dụng tối đa đạt được:


Đường ngân sách là:


Giả thuyết nào sau đây không được đề cập đến khi phân tích sở thích trong lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng:


Cho 3 giỏ hàng:
  Thực phẩm Quần áo
A 15 18
B 14 19
C 13 17

Nếu phối hợp tiêu dùng A và B cùng nằm trên một đường đẳng ích và sở thích thỏa mãn các giả thiết về lựa chọn, thì:


Thu nhập tăng, giá không thay đổi, khi đó:


Độ dốc đường đẳng ích phản ánh:


Nếu mua MUA = 1/QA; MUB =1/QB, giá của A là 50, giá của B là 400 và thu nhập người tiêu dùng là 12000. Để tối đa hóa thỏa mãn, người tiêu dùng sẽ mua mỗi loại hàng hóa là bao nhiêu: