Trang chủ 28. Trắc nghiệm - Kế Toán - Đề số 28

Trong trường hợp giá thành sửa chữa lớn TSCĐ theo thực tế nhỏ hơn giá thành sửa chữa lớn TSCĐ theo dự toán thì phần dự toán thừa được ghi tăng thu nhập khác.

Trong trường hợp giá thành sửa chữa lớn TSCĐ theo thực tế nhỏ hơn giá thành sửa chữa lớn TSCĐ theo dự toán thì phần dự toán được ghi giảm chi phí tương ứng.

Trong tất cả các trường hợp, nếu tư liệu lao động của DN có giá trị nhỏ hơn 10 triệu VNĐ thì nó sẽ được ghi nhận là công cụ dụng cụ.

Số tiền nhận được khi DN cho đơn vị khác thuê hoạt động TSCĐ được ghi tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Nếu không sử dụng TSCĐ, DN có thể cho thuê tài chính TSCĐ.

Kết quả của sửa chữa nâng cấp TSCĐ chắc chắn sẽ kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ.

Chỉ tiêu giá trị còn lại của TSCĐ phản ánh giá bán có thể thực hiện được trên thị trường của tài sản đó.

Việc trao đởi TSCĐ tương tự không tạo ra bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào.

DN kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao theo quy định của chế độ tài chính.


Chi phí thành lập DN không được ghi nhận là TSCĐ vô hình.

Thời gian phân bổ chi phí thành lập DN, chi phí quảng cáo trước khi thành lập DN tối đa không quá 3 năm kể từ khi DN bắt đầu hoạt động.

Lãi phải trả khi mua TSCĐ theo phương thức trả chậm được ghi tăng nguyên giá TSCĐ.

Trường hợp trao đổi TSCĐ không tương tự có thể tạo ra khoản lãi hoặc lỗ.

Trong tất cả các trường hợp nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính không bao gồm thuế GTGT.

DN cho thuê không tiến hành tính khấu hao đối với TSCĐ cho thuê hoạt động vì TSCĐ đã chuyển giao cho bên thuê sử dụng.

Nếu ngay tại thời điễm thuê tài chính TSCĐ, bên đi thuê cam kết không mua lại tài sản thuê được tính khấu hao theo thời hạn thuê trong hợp đồng.

TSCĐ phục vụ cho các hoạt động phúc lợi trong DN không được tính khấu hao.

DN được tự xác định thời gian khấu hao TSCĐ vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm.

Khi DN chuyển thành phẩm thành TSCĐ thì không phải phát hành hóa đơn GTGT.

Khi đơn vị trao đổi TSCĐ (trao đổi không tương tự) kế toán phải xuất hóa đơn đối với tài sản đem đổi.