Trang chủ 19. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 19

Hệ số vốn chủ là:

Cho hệ số nợ Hv = 0,6; nợ phải trả = 2400. Tính tổng nguồn vốn kinh doanh?

Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu nguồn vốn:

Cho Q = 6.000sp, giá bán P = 300.000đ/sp, chi phí biến đổi bình quân AVC= 200.000đ/sp, chi phí cố định chưa có lãi vay FC= 180.000.000đ, lãi vay = 20.000.000đ. Tính đòn bẩy tổng hợp DTL?

Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính phản ánh:

Công ty TM đang sử dụng 200 triệu đồng vốn được hình thành từ: Vốn vay 80 triệu với chi phí sử dụng vốn trước thuế là 10%, thuế suất thuế TNDN 28%; vốn chủ sở hữu 120 triệu với chi phí sử dụng vốn là 12%. Hãy tính chi phí sử dụng vốn bình quân?

Cho Q = 3000 sản phẩm; giá bán một đơn vị sản phẩm P = 100.000 đ/sp; chi phí biến đổi bình quân AVC = 60.000 đ/sản phẩm; chi phí cố định FC = 100.000.0000đ; lãi vay R = 40.000.000đ, tính đòn bẩy kinh doanh DOL?

Phân tích ____ có thể giúp xác định lợi thế của tài trợ nợ và vốn cổ phần:

Hệ số nợ là:

Cho Q = 4000 sản phẩm; giá bán một sản phẩm P = 200.000đ/sp; chi phí biến đổi bình quân AVC = 50.000đ/sp; chi phí cố định FC = 350.000.0000 đồng; lãi vay R = 150.000.000 đồng, tính đòn bẩy kinh doanh DOL?

Đòn bẩy ______ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh thu và thu nhập mỗi cổ phần:

Cho bảng số liệu sau:
Kết cấu các nguồn vốn (%) Chi phí sử dụng vốn
Vốn vay Vốn tự có Vốn vay (sau thuế) Vốn tự có
0.4 0.6 9% 12%

Hãy tính chi phí sử dụng vốn bình quân.


Trong ________ tất cả các chi phí đều thay đổi.

Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh phụ thuộc :

Trong doanh nghiệp có bao nhiêu loại đòn bẩy

Mức độ ảnh hưởng của ______ phản ánh mức độ thay đổi về doanh lợi vốn chủ sở hữu do sự thay đổi về lợi nhuận trước thuế và lãi vay phải trả.

Cho Q = 4000 sản phẩm; giá bán một sản phẩm P = 200.000đ/sp; chi phí biến đổi bình quân AVC = 50.000đ/sp; chi phí cố định chưa có lãi vay FC = 350.000.0000 đồng; lãi vay R = 150.000.000 đồng, tính đòn tài chính DFL?

Một khoản tín dụng thương mại 100 triệu đồng quy định điều kiện thanh toán “2/15 net 45”. Hãy tính chi phí của khoản tín dụng trên? (số ngày 1 năm tính tròn 360 ngày)

Nếu tỷ số nợ là 0.5; tỷ số nợ trên vốn cổ phần là:

Để xác định được độ lớn đòn bẩy tổng hợp cần biết: