Trang chủ 5. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 5

Các cơ quan quản lý NN cần phải hạn chế không cho các NH nắm giữ 1 số loại tài sản có nào đó

Các hoạt động giao dịch theo kỳ hạn đối với các công cụ tài chính sẽ có tác dụng:

Trong trờng hợp nào thì “giá trị thị trường của một NH trở thành kém hơn” giá trị trên sổ sách?

Trong các nhóm nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thì nhóm nguyên nhân nào được coi là quan trọng nhất?

Nhóm nguyên nhân thuộc về khách hàng.

Tài sản thế chấp cho một món vay phải đáp ứng các tiêu chuẩn:

Sự an toàn và hiệu quả trong kinh doanh của một ngân hàng thơng mại có thể đuợc hiểu là:

Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của một NHTM được coi là an toàn khi đạt ở mức:

Phí tổn và lợi ích của chính sách ''quá lớn không để vỡ nợ'' là gì?

Nợ quá hạn của một ngân hàng thơng mại đợc xác định bằng:

Chức năng trung gian tài chính của một NHTM có thể đợc hiểu là:

Vì sao các ngân hàng thơng mại cổ phần lại phải quy định mức vốn tối thiểu đối với các cổ đông?

Cơ sở để một ngân hàng tiến hành lựa chọn khách hàng bao gồm:

Các ngân hàng cạnh tranh với nhau chủ yếu dựa trên các công cụ:

Các ngân hàng thương mại nhất thiết phải có tỷ lệ dự trữ vượt quá ở mức:

Các ngân hàng thơng mại Việt Nam đợc phép đầu tư vào cổ phiếu ở mức:

Nguyên nhân của rủi ro tín dụng bao gồm:

Các NHTM Việt Nam có được phép tham gia vào hoạt động kinh doanh trên TTCK hay không?

Sự khác nhau căn bản giữa một ngân hàng thương mại và một công ty bảo hiểm

Nếu tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi có thể phát hành séc tăng lên có thể hàm ý về: