Trang chủ 62. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 62

Nếu DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì TK Thuế GTGT phải nộp (3331) sẽ không được sử dụng.

Một DN có thể vừa tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, vừa tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Trong trường hợp DN nhập khẩu nguyên vật liệu, TSCĐ dùng cho hoạt động thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế GTGT của nguyên vật liệu, TSCĐ nhập khẩu.

Thuế nhập khẩu là thuế trực thu vì khi doanh nghiệp nhập khẩu tài sản dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh DN phải nộp thuế nhập khẩu.

Nếu mặt hàng nhập khẩu chịu thuế TTĐB thì thuế TTĐB phải nộp khi nhập khẩu được tính trên cả thuế nhập khẩu.

Nếu DN sản xuất ra các mặt hàng chịu thuế TTĐB thì DN không phải nộp thuế GTGT khi bán các mặt hàng này.

Thuế thu nhập DN phải nộp được ghi tăng chi phí quản lí doanh nghiệp.

Chi phí tiền ăn giữa ca cho người lao động được tính vào chi phí hợp lí tối đa không vượt quá mức tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước.

Thuế môn bài phải nộp được tính vào chi phí quản lí doanh nghiệp.

Các khoản nợ phải thu khó đòi đã xóa sổ nay thu hồi được không thuộc khoản thu nhập chịu thuế thu nhập DN trong kỳ.

Các khoản thuế phải nộp có thể được tính và nộp bằng ngoại tệ.

Hoạt động xuất khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do thuế suất của hoạt động này là 0%.

Khi DN mua tài sản dùng cho sản xuất mặt hàng xuất khẩu (doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được xác định bằng cách lấy giá có thuế GTGT nhân (*) với thuế suất GTGT.

Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho hoạt động thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nhưng nhận được chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Nếu DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì trong tấc cả các trường hợp, hàng hóa và dịch vụ mua vào luôn là giá có thuế GTGT.

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp được tính và nộp bằng tiền VN theo tỷ giá do cơ quan hải quan quy định.

Số thuế GTGT được giảm được ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính.

Khi xuất hàng hóa, vật tư cho vay, cho mượn tạm thời, kế toán cần lập hóa đơn như đối với trường hợp bán hàng thông thường.

Cá nhân, hộ gia đình bán các tài sản đã qua sử dụng của mình thì không cần lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT, thuế TNDN.