Trang chủ 24. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 24

Những điều kiện cơ bản để được phát hành cố phiếu lần đầu ra công chúng, trong đó bao gồm:
I. Có mức vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ đồng.
II. Có ít nhất 2 năm liên tục gần nhất kinh doanh có lợi nhuận.
III. Có ít nhất 20% cổ phiếu bán cho ít nhất 100 người ngoài tổ chức phát hành và số cổ đông sáng lập nắm giữ tối thiểu 20% cổ phần.
IV. Giá trị cổ phiếu xin phát hành thêm không lớn hơn giá trị cổ phiếu đang lưu hành
Trong thời gian UBCKNN xem xét đơn xin phát hành cổ phiếu và trái phiếu của công ty cổ phần, công ty không được phép thực hiện một số việc sau, ngoại trừ:
I. Cho công chúng biết ngày phát hành ra công chúng.
II. Công ty tổ chức quảng cáo trực tiếp hay gián tiếp việc chào mời công chúng mua cổ phiếu hay trái phiếu.
III. Công ty sử dụng bản cáo bạch gửi lên UBCKNN để thăm dò thị trường.
IV. Công ty sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để thăm dò thị trường.


Khi gây thiệt hại các thành viên lưu ký, trung tâm giao dịch chứng khoánBản cáo bạch phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần sau đây, ngoại trừ .... có thể là không cần thiết:Tồ chức phát hành xin đăng ký niêm yết chứng khoán sau 1 năm kể từ ngày được UBCKNN cấp phép phát hành hoặc tổ chức có chứng khoán niêm yết bị hủy bỏ niêm yết, muốn xin niêm yết lại phải đáp ứng các điều kiện sau, ngoại trừ:Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Thông tư số 01/98/TT-UBCK ngày 13/10/1998  của tất cả các tổ chức kinh tế nhất thiết phải có:
I. Bản cáo bạch.
II. Điều lệ công ty.
III. Cam kết bảo lãnh phát hành.
IV. Báo cáo tài chính 2 năm liên tục gần nhất có kiểm toán.


Những trường hợp nào sau đây Trung tâm giao dịch chứng khoán có thể tạm ngừng giao dịch, loại trừ:Chứng chỉ quỹ đầu tư bị hủy niêm yết trong những trường hợp nào sau đây:
I. Bị giải thể.
II. Số người đầu tư là dưới 100 người trong thời hạn quá 1 năm.
III. Thời gian hoạt động còn lại của quỹ là 3 tháng.
IV. Giá chứng chỉ quỹ đầu tư giảm trên 50% mỗi năm trong 2 năm liên tục.
Lợi ích đối với nhà đầu tư khi đầu tư thông qua quỹ:
I. Không có rủi ro.
II. Đảm bảo đầu tư có hiệu quả hơn.
III. Giảm được chi phí giao dịch và nghiên cứu.Ngân hàng thương mại xin cấp giấy phép hoạt động lưu ký phải đáp ứng các điều kiện sau, ngoại trừ:Các hành vi nào sau đây được coi là vi phạm nguyên tắc giao dịch chứng khoán:


Khi công ty tuyên bố phá sản, cổ đông thường sẽ được:


Khi công ty không có lãi, nó sẽ:


Cổ phiếu và trái phiếu


Một sự giảm xuống của lãi suất thị trường sẽ làm cho giá cổ phiếu


Ai là người chia quyền sở hữu trong công ty
I. Cổ đông thường.
II. Cổ đông ưu đãi.
III. Người nắm giữ trái phiếu.Khi lãi suất thị trường tăng hoặc giảm, giá của các loại CK nào sau đây sẽ biến động mạnh nhất.Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là: