Trang chủ 48. Trắc nghiệm – Luật Chứng khoán – Đề số 4

Tổ chức, cá nhân nắm giữ hoặc cùng liên quan nắm giữ tới 5%, 10%, 15%, 20% vốn cổ phần của 1 tổ chức niêm yết và mỗi khi có giao dịch làm thay đổi tăng , giảm các mức trên, nếu không báo cáo UBCKNN trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao dịch đạt, vượt các mức nói trên, sẽ buộc phải:

Công ty CK được phép thực hiện, ngoại trừ trường hợp:

Trái phiếu sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn:

Công ty quản lý quỹ đầu tư được thực hiện, ngoại trừ trường hợp:


Công ty CK và nhân viên Cty không được phép ngoại trừ:

Hình thức pháp lý của CTCK theo quy định của pháp luật VN là:

Theo quy định của pháp luật VN, các Cty CK được tiến hành một số loại hình kinh doanh CK sau, ngoại trừ:

Dưới đây là chức năng chính của Cty CK ngoại trừ:

Theo quy định hiện hành, 1 Cty Ck muốn thực hiện việc bảo lãnh phát hành ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện:
1. Có giấy phép hoạt động bảo lãnh phát hành
2. Có giấy phép hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành
3. Có phương án chào bán CK ra công chúng khả thi
4. Không phải là người có liên quan với tổ chức phát hành
Phương án:


Tổ chức kinh doanh CK nước ngoài muốn thực hiện kinh doanh CK ở VN được phép lập:

Cty CK phải liên tục duy trì mức vốn khả dụng:

Hình thức pháp lý của công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật VN:

Chứng chỉ hành nghề kinh doanh CK có giá trị:

Dưới đây là các điều kiện để 1 cá nhân là công dân VN được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh CK, ngoại trừ:

Người hành nghề kinh doanh ck được:

Đối tượng nào dưới đây đều được UBCKNN cấp giấy phép hoạt động lưu ký CK, ngoại trừ:

Các Cty CK được mở tài khoản lưu ký tại:

Việc hình thành quỹ hỗ trợ thanh toán nhằm:

Các đối tượng nào được phép tham gia thanh toán bù trừ giao dịch CK tại Ngân hàng chỉ định thanh toán:
1. Các Cty CK thành viên
2. Các NHTM được cấp phép làm thành viên lưu ký
3. TTGDCK
4. Các nhà đầu tư có tổ chức
Phương án


Cty CK không phải bảo đảm nghĩa vụ nào trong các nghĩa vụ sau: