Trang chủ 29. Trắc nghiệm - Kế Toán - Đề số 29

Khái niệm hao mòn và khấu hao TSCĐ thực chất là một.

Trong tất cả các trường hợp, khi góp vốn liên doanh với đơn vị khác bằng TSCĐ, giá trị vốn góp được ghi nhận chính là giá trị còn lại của TSCĐ mang đi góp vốn.

Trong tất cả các trường hợp, khi trả lại vốn góp liên doanh cho đơn vị khác bằng TSCĐ, giá trị còn lại của TSCĐ luôn trùng khớp với giá trị vốn góp đã hoàn trả.

Trong các trường hợp sửa chữa thường xuyên TSCĐ kế toán chắc chắn không sử dụng TK Chi phí trả trước (142, 242).

TSCĐ phục vụ các hoạt động phúc lợi trong DN không được tính khấu hao nhưng được tính hao mòn.

Lệ phí phảu nộp để được cấp biển kiểm soát lưu thông phương tiện giao thông cho TSCĐ của DN được ghi tăng chi phí quản lý DN.

Khi nhận biếu tặng, viện trợ bằng TSCĐ, kế toán hạch toán tăng nguồn vốn kinh doanh.

Kế toán không được phép tính khấu hao đối với các TSCĐ không thuộc sở hữu của DN.

Tỉ lệ khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định trên cơ sở tỉ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

Chỉ cần kinh doanh có lãi, tất cả các TSCĐ của DN đều có thể được tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh.

Phương pháp khấu hao theo sản lượng chỉ áp dụng đối với các thiết bị sản xuất.

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính có thể bao gồm thuế GTGT mà bên cho thuê đã trả khi mua tài sản.

Giá trị hợp lí của khoản tiền thuê tối thiểu để ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính là giá chưa có thuế GTGT.

Chi phí ban đầu trực tiếp liên quan đến thuê tài chính TSCĐ được tính vào chi phí tài chính.

Chi phí ban đầu trực tiếp liên quan đến thuê tài chính TSCĐ được  tính vào nguyên giá TSCĐ đi thuê.

Khoản tiền thanh toán định kì về thuê tài chính TSCĐ được tính vào nguyên giá TSCĐ đi thuê.

Tiền lãi trong khoản tiền thanh toán định kì về thuê tài chính TSCĐ luôn bằng nhau giữa các kì.

Tiền gốc trong khoản tiền thanh toán định kì về thuê tài chính TSCĐ luôn bằng nhau giữa các kì.

Số lãi trong khoản tiền thanh toán định kì về thuê tài chính TSCĐ phụ thuộc vào số dư nợ gốc còn lại và lãi suất.

Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ thuê tài chính có thể được tính vào nguyên giá TSCĐ đi thuê.