Trang chủ 1. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 1

Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:

Trong nền kinh tế hiện vật, một con gà có giá bằng 10 ổ bánh mỳ, một bình sữa có giá bằng 5 ổ bánh mỳ. Giá của một bình sữa tính theo hàng hoá khác là:

Trong các tài sản sau đây: (1) Tiền mặt; (2) Cổ phiếu; (3) Máy giặt cũ; (4) Ngôi nhà cấp 4. Trật tự xếp sắp theo mức độ thanh khoản giảm dần của các tài sản đó là:

Mức cung tiền tệ thực hiện chức năng làm phương tiện trao đổi tốt nhất là:

Mệnh đề nào không đúng trong các mệnh đề sau đây

Điều kiện để một hàng hoá được chấp nhận là tiền trong nền kinh tế gồm:

Mệnh đề nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của chế độ bản vị vàng?

Trong thời kỳ chế độ bản vị vàng:

Chức năng nào của tiền tệ được các nhà kinh tế học hiện đại quan niệm là chức là quan trọng nhất?

Việc chuyển từ loại tiền tệ có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) được xem là một bớc phát triển trong lịch sử tiền tệ bởi vì:

Giá cả trong nền kinh tế trao đổi bằng hiện vật (barter economy) được tính dựa trên cơ sở:

Thanh toán bằng thẻ ngân hàng có thể được phổ biến rộng rãi trong các nền kinh tế hiện đại và Việt Nam bởi vì:

"Giấy bạc ngân hàng" thực chất là:

Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp là:

Vốn lưu động của doanh nghiệp theo nguyên lý chung có thể được hiểu là:

Sự khác nhau căn bản của vốn lưu động và vốn cố định là:

Nguồn vốn quan trọng nhất đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển và hiện đại hoá các doanh nghiệp Việt Nam là:

Ý nghĩa của việc nghiên cứu sự phân biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động của một doanh nghiệp là:

Vốn tín dụng ngân hàng có những vai trò đối với doang nghiệp cụ thể là:

Những khoản mục thu thường xuyên trong cân đối Ngân sách Nhà nước bao gồm: