Trang chủ 39. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 9

Số nhân tiền tệ được định nghĩa là

Trong điều kiện lý tưởng số nhân tiền tệ sẽ bằng

Giả sử dự trữ bắt buộc là 10%, dự trữ tùy ý là 10%, tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký thác ở ngân hàng là 60%. Sô nhân tiền tệ trong trường hợp này sẽ là

Sô nhân tiền tệ có mối quan hệChính phủ có thể giảm bớt lượng tiền cung ứng trong nền kinh tế bằng cáchLãi suất chiếc khấu là mức lãi suất

Giả sử lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế là 1400, tiền cơ sơ là 700, tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký thác là 80%, dự trữ tùy ý là 5% vậy dự trữ bắt buộc là


Yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến cầu về tiền cho giao dich và dự phòngHàm sô cầu về tiền sẽ phụ thuộc vàoNếu lãi suất tăng lên sẽ dẫn đến giá chứng khoán trên thị trường

Nếu giá chứng khoán ở trên mức giá cân bằng lúc đó

Giả sử hàm cầu về tiền ở một mức sản lượng là LM=450-20r. Lượng tiền mạnh là 200, số nhân tiền tệ là 2. Vậy lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ là

Điểm cân bằng trên thị trường tiền tệ thay đổi là doKhi sản lượng giảm xuống trong điều kiện lượng tiền cung ứng không thay đổi, lúc đó

Nếu ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và bán ra chứng khoán của chinh phủ thì khối tiền tệ sẽNgân hàng trung ương có thể làm thay đổi lượng cung tiền trong nước bằng cáchTrong công thức số nhân tiền kM  = (c+1)/(c+d), c là

Số nhân của tiền tệ phản ánh Theo công thức kM=(c+1)/c+d) thì c càng tăng sẽ làm cho kM càng giảm, điều đó phản ánh

Chức năng của ngân hàng trung gian