Trang chủ 50. Trắc nghiệm – Kinh tế Vi mô – Đề số 19

Nếu 2 sản phẩm X và Y là 2 sản phẩm bổ sung thì:


Đường cung của sản phẩm X dịch chuyển do:


Đường cầu sản phẩm X dịch chuyển do khi:


Nếu giá sản phẩm X tăng lên, các điều kiện khác không thay đổi:


Nếu giá cân bằng của sản phẩm là P = 15. Chính phủ đánh thuế 3 làm cho giá cân bằng tăng lên P = 17, có thể kết luận:


Khi giá hàng Y: Py = thì lượng cầu hàng X Qx = 10 và khi Py = 6 thì Qx = 12, với các yếu tố khác không đổi, X và Y là hai sản phẩm:


Nếu mục tiêu của công ty là tối đa hóa doanh thu, và cầu về sản phẩm của công ty tại mức giá hiện có là co dãn nhiều, công ty sẽ:


Khi thu nhập giảm, các yếu tố khác không đổi giá cả và lượng cân bằng mới của hàng hóa thông thường sẽ:


Yếu tố nào sau đây không được coi là yếu tố quyết định cầu hàng hóa:


Hàng hóa A là hàng thứ cấp. Nếu giá của A giảm đột ngột còn phân nữa. Tác động thay thế sẽ làm cầu hàng A:


Hàm số cung và cầu của sp X có dạng: P = Qs + 5, P = -1/2 Qd + 20.
Giá cân bằng và sản lượng cân bằng là:Hàm số cung và cầu của sp X có dạng: P = Qs + 5, P = -1/2 Qd + 20.
Nếu chính phủ ấn định mức giá P = 18 và sẽ mua hết lượng sản phẩm thừa thì chính phủ cần chi bao nhiêu tiền:Hàm số cung và cầu của sp X có dạng: P = Qs + 5, P = -1/2 Qd + 20.
Muốn giá cân bằng P = 18 thì hàm cung mới có dạng:Thông thường, gánh nặng của một khoản thuế người sản xuất và người tiêu dùng đều phải chịu nhiều hay ít phụ thuộc vào độ co dãn tương đối giữa cung và cầu. Trong điều kiện nào thì người tiêu dùng phải chịu phần lớn số thuế:


Giá trần luôn dẫn tới:


Giá vé du lịch giảm có thể dẫn đến phần chi tiêu cho du lịch tăng lên là do cầu về du lịch:


Đường cầu theo giá của bột giặt OMO chuyển dịch sang phải là do:


Trong trường hợp nào sau đây làm dịch chuyển đường cầu TV SONY về bên phải:
1. Thu nhập dân chúng tăng
2. Giá TV Panasonic tăng
3. Giá TV Sony giảmTrường hợp nào giá bia tăng:


Ý nghĩa kinh tế của đường cung thẳng đứng: