Trang chủ 44. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 44

Nếu đơn vị đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp sản lượng ước tính tương đương, giá trị sản phẩm dở dang bao gồm:

Các tài khoản dùng để tập hợp chi phí sản xuất trong kì có đặc điểm:

Để tính giá thành sản phẩm, kế toán phải:

Cơ sở để phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành là:Giá thành sản phẩm bao gồm:Hệ số quy đổi sản phẩm A là 2.0 có nghĩa là:

 Tỷ lệ chi phí của các sản phẩm sản xuất trong kì được kế toán tính bằng 115%, con số này có nghĩa là:Mua vật liệu dùng trực tiếp ho sản xuất sản phẩm, giá trị vật liệu ghi tăng chi phí được tính bằng:Chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào:

 Khi xuất kho nhiên liệu cho trực tiếp sản xuất sản phẩm, kế toán định khoản:


Tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp sản xuất được ghi:Khi đơn vị áp dụng phương pháp kiểm kê định kì, TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621) được ghi:


 

Khi đơn vị áp dụng phương pháp kiểm kê định kì, TK Chi phí nhân công trực tiếp (622) được ghi:


Thời điểm ghi nhận các yếu tố chi phí trên TK Chi phí sản xuất chung (627):


 

Chi phí sữa chữa thương xuyên TSCĐ của bộ phận sản xuất được tính vào:


 

Chi phí sữa chữa lớn TSCĐ ngoài kế hoạch của bộ phận sản xuất được phẩn bổ vào:


Chi phí sữa chữa lớn TSCĐ ngoài kế hoạch của bộ phận sản xuất được trích trước vào:


Chi phí sữa chữa lớn thiết bị sản xuất vượt dự toán được tính vào:Số tiền thuê hoạt động các thiết bị sản xuất được tính vào:Khấu hao TSCĐ thuê tài chính dùng cho sản xuất được tính vào: