Trang chủ 17. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 17

"Nhận kí quỹ" được ghi nhận là tài sản ngắn hạn của đơn vị.

"Kí quỹ dài hạn" được ghi nhận là nguồn vốn của đơn vị.


Hàng gửi bán không còn là tài sản đơn vị.

Kế toán chưa được phép ghi nhận tài sản đối với Hàng mua đang đi đường.


Hàng hóa, sản phẩm xuất kho giao cho người mua được coi là tiêu thụ.


Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ tăng sau nghiệp vụ trích lợi nhuận lập quỹ phúc lợi.


Sau khi doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng bằng tiền, quy mô tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp bị giảm đi.


Nghiệp vụ trả lương cho công nhân viên không làm ảnh hưởng tới nguồn hình thành tài sản của đơn vị.


Nghiệp vụ tạm ứng cho công nhân viên thu mua vật liệu chỉ ảnh hưởng tới tài sản của doanh nghiệp.


Khi nhân viên nộp trả tiền tạm ứng thừa, tài sản của doanh nghiệp sẽ tăng thêm.


Chuyển khoản đặt trước tiền hàng cho người bán không ảnh hưởng tới nợ phải trả của doanh nghiệp với người bán.


Nghiệp vụ người mua đặt trước tiền hàng sẽ làm cho khoản tiền phải thu của người mua đó giảm.


Chi phí trả trước là tài sản của đơn vị kế toán.


Chi phí phải trả thuộc tài sản của đơn vị kế toán.


Tài khoản "Thanh toán với người bán" là tài khoản lưỡng tính.


Tài khoản "Thanh toán với người mua" là tài khoản lưỡng tính.


Tổng phát sinh Nợ của các tài khoản bằng tổng phát sinh Có của các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán.


Khi đơn vị bán hàng cho khách hàng và tiền hàng được trừ vào số mà đơn vị đã nhận trước của khách hàng thì giá bán của số hàng này được ghi vào bên Có của Tài khoản "Thanh toán với người mua"


Khi đơn vị bán hàng cho khách hàng và tiền hàng được trừ vào số mà đơn vị đã nhận trước của khách hàng thì giá bán của số hàng này được ghi vào bên Nợ của Tài khoản "Thanh toán với người mua"


Khi đơn vị mua nguyên vật liệu và tiền mua nguyên vật liệu được trừ vào số mà đơn vị đã trả trước cho người bán thì giá mua của số nguyên vật liệu này được ghi vào bên Có của Tài khoản "Thanh toán với người bán".