Trang chủ 7. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 7

Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:

Các trung gian tài chính có thể là:

Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:

Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:

Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:

Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp

Nội dung của Quản trị Tài chính Doanh nghiệp:

Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:

Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là

Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:

Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần:

Về mặt tài chính, DN nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của DN?

Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của:

Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính?

Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là:

Quyết định liên quan đến một tài sản cố định nào đó sẽ được mua, được gọi là quyết định _______

Các giám đốc vốn thường phụ trách công việc sau đây của một công ty cổ phần ngoại trừ:

Sau đây là những thuận lợi chính trong việc tách bạch giữa quyền quản lý và quyền sở hữu của một công ty cổ phần ngoại trừ:

Những không thuận lợi chính trong việc tổ chức một công ty cổ phần là:

Chi phí đại diện là: