Trang chủ 14. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 14

Cho EBIT = 120, vốn chủ (C) = 600, vốn vay nợ (V) = 200. Tính tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên tổng vốn

Cho tổng doanh thu = 15.000, doanh thu thuần = 12.000, lợi nhuận gộp từ HĐKD = 2.000, giá vốn hàng bán bằng bao nhiêu? Nếu thay HĐKD thành hoạt động bán hàng

Lợi nhuận sử dụng để chia cho các cổ đông của công ty là:

Cho biết  tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu = 2%; vòng quay toàn bộ vốn = 2, hệ số nợ Hv = 0,5. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu:

Công ty cổ phần Mê Kông có doanh thu trong năm là 300 triệu đông, giá thành toàn bộ của sản phẩm hàng hoá tiêu thụ là 288 triệu đồng. Hãy tính tỷ suất lợi nhuận giá thành (TL,Z) của công ty CP Mê Kông?

Chỉ tiêu nào sau đây là bé nhất:

EBIT là :

Câu nào sau đây là chi phí tài chính cố định?

Tỷ suất sinh lời của tài sản

Cho biết EBIT = 42, vốn chủ (C) = 120, vốn vay nợ (V) = 300. Tính tỷ suất lợi nhuận tổng vốn:

Cho EBIT = 440; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp t = 28%; Lãi vay R = 40, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp bằng bao nhiêu?

Doanh thu bất thường bao gồm những khoản mục nào:

Một doanh nghiệp có doanh thu thuần trong năm là 200 triệu đồng, giá thành toàn bộ của sản phẩm hàng hoá tiêu thụ là 186 triệu đồng. Tính tỷ suất lợi nhuận giá thành xấp xỉ?

Chi phí của doanh nghiệp bao gồm:

Cho EBIT = 60, vốn chủ (C) = 300, vốn vay nợ (V) = 100. Tính tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên tổng vốn

Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không phụ thuộc vào sản lượng:

Cho biết EBIT = 200 triệu, Tổng vốn T = 1000 triệu  tỷ suất lợi nhuận tổng vốn là:

Cho Doanh thu thuần = 10.000, giá vốn hàng bán = 8.000, lợi nhuận trước thuế  bằng 1.400, lãi vay R = 400, EBIT bằng bao nhiêu?

Chi phí SXKD của Doanh nghiệp bao gồm:

Cho Tổng doanh thu = 10.000; Doanh thu thuần = 900; Giá vốn hàng bán = 600, lãi gộp bằng bao nhiêu?