55. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 27Có 20 câu hỏi trong bài kiểm tra này.Câu 1
 Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng
Câu 2
 Căn cứ vào phân tích kỹ thuật mô hình đầu và hai vai hướng lên, xác định xu hướng
Câu 3
 Một nhà phân tích kỹ thuật sẽ xem xét tất cả các phương thức, ngoại trừ phương thức sau
Câu 4
 Hãy xác định trong ba câu hỏi từ a đến c sau đây, trường hợp nào thể hiện xu hướng thị trường đang đi lên hoặc đang đi xuống (bullish or bearish)


Câu 5
 Theo luật công ty, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp
Câu 6
Sau khi có Luật Công ty, trong thực tế hiện nay, công ty cổ phần ít được thành lập so với công ty trách nhiệm hữu hạn vì:
Câu 7
 Một trong các nhược điểm trong hoạt động của công ty cổ phần là:
Câu 8
 Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu:


Câu 9
 Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như lâu nay là:
Câu 10
 Theo pháp luật Việt Nam các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là
Câu 11
 Theo pháp luật Việt Nam các tổ chức được phép phát hành cổ phiếu là:
Câu 12
 Hiện nay ở Việt Nam, ủy ban chứng khoán nhà nước quản lý:
Câu 13
 Việc phát hành cổ phiếu làm tăng:


Câu 14
 Việc phát hành trái phiếu làm tăng:


Câu 15
 Hiện nay ở Việt Nam, trong quy định về việc phát hành chứng khoán ra công chúng, thì tỷ lệ chứng khoán phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt là
Câu 16
 Bản cáo bạch là
Câu 17
 Tổ chức, cá nhân nào chịu trách nhiệm chính về những sai sót trong hồ sơ xin phép phát hành:


Câu 18
 Hiện nay ở Việt Nam phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công cúng được phép là:


Câu 19
 Những chứng khoán nào được phép niêm yết tại Trung tâm giao dịch:


Câu 20
 Các khoản mục sau là tài sản, ngoại trừ: