Trang chủ 70. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 70

Khoảng lỗ của doanh nghiệp có thể được chuyển lỗ sang các năm tiếp theo trong:


Khoản tiền mà doanh nghiệp phải nộp phạt do vi phạm hợp đồng được trừ vào:


Số dư Có cuối kì của tài khoản Nguồn vốn kinh doanh (411) thể hiện:


Các quỹ của DN được trích lập từ:


Quỹ phúc lợi của DN có thể được dùng để:


Chênh lệch đánh giá lại tài sản phát sinh khi:


Khi trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, kế toán ghi:


Mệnh giá cổ phần là:


Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:


Theo quy định hiện hành, tiền thu sử dụng vốn được:


Nguồn vốn kinh doanh của DN được hình thành từ:


Khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản cuối kì được xử lí bằng cách:


Khi phát hành trái phiếu, kế toán công ty ghi:


Khi phát hành cổ phần, chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành được kế toán hạch toán vào:


Quỹ dự phòng tài chính được hình thành từ các nguồn:


Chênh lệch tỉ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào thời điểm cuối năm được ghi:


Vốn kinh doanh trong công ty TNHH có thể tăng do:


Vốn kinh doanh trong công ty cổ phần có thể tăng do:


Vốn kinh doanh trong các công ty có thể giảm do:


Số lợi nhuận được chia từ liên doanh được hạch toán vào: