Trang chủ 39. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 39

Tiền lương cơ bản phụ thuộc vào:

Tiền lương cơ bản của người lao động được tính như sau:

Chứng từ sử dụng trong hạch toán số lương lao động là:Chứng từ sử dụng trong hạch toán thời gian lao động:Chứng từ sử dụng trong hạch toán kết quả lao động:Tiền lương phép phải trả người lao động được tính vào:BHXH phải trợ cấp cho người lao động được:Tiền ăn ca phải trả người lao động:Tiền thương thi đua phải trả cho người lao động từ quỹ khen thưởng được:Nếu tiền lương phép trích trước nhỏ hơn tiền lương phép thực tế phải trả cho lao động trực tiếp thì số chênh lệch được:

Nếu tiền lương phép trích trước lớn hơn tiền lương phép thực tế phải trả cho lao động trực tiếp thì số chênh lệch được:


Khi doanh nghiệp tạm ứng lương kì 1 cho người lao động thì số đã tạm ứng được:

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích và ghi:

Chênh lệch do số dư của Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm nhỏ hơn số thực tế phải trợ cấp cho người lao động được:

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo tỷ lệ 1-3% trên:Điều kiện để công ty nhà nước được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần so với mức tối thiểu chung để làm cơ sở tính đơn giá tiền lương:Khi doanh nghiệp trả lương cho người lao động bằng sản phẩm, hàng hóa thì giá bán ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng là giá:

Tiền thưởng do sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm vật tư được ghi:Khi tiền lương phép thực tế phải trả lao động trực tiếp nhỏ hơn tiền lương phép đã trích trước thì số chênh lệch được ghi:

Khoảng nào sau đây không được coi là chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: