Trang chủ 46. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 46

Trong chi phí biến đổi không bao gồm chi phí nguyên vật liệu.

Tiền lương hàng tháng phải trả công nhân viên luôn được tính vào chi phí cố định.

Chi phí cố định là chi phí liên quan đến tài sản cố định.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chỉ bao gồm các chi phí về nguyên liệu, vật liệu chính phục vụ cho trực tiếp sản xuất.

Nhiên liệu dùng cho sản xuất không được tính vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Vật liệu dùng không hết ở phân xưởng sản xuất phải được ghi giảm chi phí sản xuất.

Giá trị vật liệu dùng không hết ở phân xưởng sản xuất được coi là chi phí về sản phẩm dở dang.

Chênh lệch giữa giá trị sản phẩm dở dang cuối kì với đầu kì tăng lên sẽ làm cho giá thành sản phẩm giảm.

Chênh lệch giữa giá trị sản phẩm dở dang đầu kì với cuối kì tăng lên sẽ làm cho giá thành sản phẩm giảm.

Tiền lương phụ của công nhân trực tiếp sản xuất được tính vào chi phí sản xuất chung.

Giá thành định mức của sản phẩm chỉ bao gồm các định mức hao phí về nguyên vật liệu tạo nên sản phẩm.

Giá thành định mức chỉ được xác định một lần vào đầu niên độ kế toán và sẽ không thay đổi trong suốt niên độ đó.

Việc cải tiến công nghệ sản xuất chắc chắn sẽ làm cho giá thành sản xuất định mức của sản phẩm thay đổi.

Biến động của giá cả nguyên vật liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng tới giá thành định mức của sản phẩm.

Giá thành định mức và giá thành kế hoạch của sản phẩm luôn có giá trị bằng nhau.

Giá thành định mức của sản phẩm phải thấp hơn giá thành kế hoạch vì nó được xây dựng dựa trên các định mức kĩ thuật tiên tiến nhất.

Không nhất thiết phải tính giá thành kế hoạch trước khi tiến hành sản xuất.

Bắt buộc phải xác định giá thành định mức của sản phẩm trước khi bắt đầu sản xuất.

Chi phí sản xuất chung nhất thiết phải được phân bổ theo một tiêu thức phù hợp.

Nếu đơn vị đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến, trong sản phẩm dở dang chỉ bao gồm các chi phí chế biến.