Trang chủ 42. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 12

Hàm tiêu dùng: C=200+0.75Yd. Hàm suất khẩu: X=350. Hàm đầu tư: I=100+0.2Y-10r. Hàm nhập khẩu: M=200+0.05Y. Chi tiêu chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ: G=580. Sản lượng tiềm năng: Yp=3800. Hàm thuế rồng: T=40+0.2Y. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên: UN=5%. Hàm số cầu tiền tệ: LM=200+0.2Y-20r. Tỷ lệ dự trữ: d=20%. Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gủi: c=60%. Lương tiền mạnh: H=325. Phương trình của đường IS có dạng

Hàm tiêu dùng: C=200+0.75Yd. Hàm suất khẩu: X=350. Hàm đầu tư: I=100+0.2Y-10r. Hàm nhập khẩu: M=200+0.05Y. Chi tiêu chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ: G=580. Sản lượng tiềm năng: Yp=3800. Hàm thuế rồng: T=40+0.2Y. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên: UN=5%. Hàm số cầu tiền tệ: LM=200+0.2Y-20r. Tỷ lệ dự trữ: d=20%. Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gủi: c=60%. Lương tiền mạnh: H=325. Số nhân tiền tệ KM

Hàm tiêu dùng: C=200+0.75Yd. Hàm suất khẩu: X=350. Hàm đầu tư: I=100+0.2Y-10r. Hàm nhập khẩu: M=200+0.05Y. Chi tiêu chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ: G=580. Sản lượng tiềm năng: Yp=3800. Hàm thuế rồng: T=40+0.2Y. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên: UN=5%. Hàm số cầu tiền tệ: LM=200+0.2Y-20r. Tỷ lệ dự trữ: d=20%. Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gủi: c=60%. Lương tiền mạnh: H=325. Phương trình của đường LM

Hàm tiêu dùng: C=200+0.75Yd. Hàm suất khẩu: X=350. Hàm đầu tư: I=100+0.2Y-10r. Hàm nhập khẩu: M=200+0.05Y. Chi tiêu chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ: G=580. Sản lượng tiềm năng: Yp=3800. Hàm thuế rồng: T=40+0.2Y. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên: UN=5%. Hàm số cầu tiền tệ: LM=200+0.2Y-20r. Tỷ lệ dự trữ: d=20%. Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gủi: c=60%. Lương tiền mạnh: H=325. Lãi suất và sản lượng cân bằng chungHàm tiêu dùng: C=200+0.75Yd. Hàm suất khẩu: X=350. Hàm đầu tư: I=100+0.2Y-10r. Hàm nhập khẩu: M=200+0.05Y. Chi tiêu chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ: G=580. Sản lượng tiềm năng: Yp=3800. Hàm thuế rồng: T=40+0.2Y. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên: UN=5%. Hàm số cầu tiền tệ: LM=200+0.2Y-20r. Tỷ lệ dự trữ: d=20%. Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gủi: c=60%. Lương tiền mạnh: H=325. Tỷ lệ thất nghiệp thực tếHàm tiêu dùng: C=200+0.75Yd. Hàm suất khẩu: X=350. Hàm đầu tư: I=100+0.2Y-10r. Hàm nhập khẩu: M=200+0.05Y. Chi tiêu chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ: G=580. Sản lượng tiềm năng: Yp=3800. Hàm thuế rồng: T=40+0.2Y. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên: UN=5%. Hàm số cầu tiền tệ: LM=200+0.2Y-20r. Tỷ lệ dự trữ: d=20%. Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gủi: c=60%. Lương tiền mạnh: H=325. Cán cân thương mại Hàm tiêu dùng: C=200+0.75Yd. Hàm suất khẩu: X=350. Hàm đầu tư: I=100+0.2Y-10r. Hàm nhập khẩu: M=200+0.05Y. Chi tiêu chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ: G=580. Sản lượng tiềm năng: Yp=3800. Hàm thuế rồng: T=40+0.2Y. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên: UN=5%. Hàm số cầu tiền tệ: LM=200+0.2Y-20r. Tỷ lệ dự trữ: d=20%. Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gủi: c=60%. Lương tiền mạnh: H=325. Ngân sáchĐường tổng cung AS dịch chuyển doĐường tổng cung dịch chuyển diễn ra trong thời gian Đường tổng cầu AD dịch chuyển là do

Đường AS dịch chuyển sang trái là do


Đường AS dịch chyển sang phải khi

Đường tổng cầu AD dịch chuyển sang phải khiYếu tố nào sau đây không có ảnh hưởng đối với tổng cầu

Trường hợp nào sau đây chỉ có ảnh hưởng đối với tổng cung ngắn hạn (không có ảnh hưởng đối với tổng cung dài hạn)


Khi nên kinh tế hoạt động ở mức toàn dụng, những chính sách kích thích tổng cầu sẽ có tác dụng dài hạnTỷ giá hối đoái phản ánh

Trong cơ chế tỷ giá hối đoái cố định, muốn làm triệt tiêu lượng dư cầu ngoại tệ, ngân hàng trung ương phải

 Khi ngân hàng trung ương bán ra ngoại tệ thì lượng cung nội tệ sẽTỷ giá ban đầu là e, các doanh nghiệp trong nước tăng nhập khẩu làm tỷ giá tăng lên, ngân hàng trung ương can thệp bằng cách bán ra ngoại tệ để duy trì tỷ giá e. Như vậy