Trang chủ 56. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 56

Khi xuất hàng từ cơ sở kinh doanh tới các đơn vị phụ thuộc hoặc chi nhánh, kế toán có thể sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.

Vật liệu xuất kho thuê ngoài gia công phải lập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thương.

Khi xuất khẩu hàng hóa, DN xuất khẩu phải nộp liên 3 hóa đơn cho cơ quan thuế để tính thuế.

Liên 2 của hóa đơn GTGT sẽ được giao cho khách hàng.

DN xuất khẩu phải nộp liên 3 để lưu tại cơ quan Hải quan.

Hóa đơn dưới dạng Tem, vé in sẵn chỉ có 1 liên duy nhất.

Hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng phải có 3 liên.

Hàng hóa chuyển từ cơ sở kinh doanh chính cho các chi nhánh hoặc đơn vị phụ thuộc không cần phải lập hóa đơn.

Hàng hóa chuyển từ chi nhánh cho cơ sở kinh doanh chính thì phải lập hóa đơn hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Khi liên 2 hóa đơn phải giao cho đơn vị quản lí tài sản, kế toán phải lưu các chứng từ thay thế theo đúng quy định.

Khoản đầu tư vào các công ty khác được ghi nhận là đầu tư vào công ty con chỉ khi giá trị khoản đầu tư chiếm trên 50% vốn chủ sở hữu tại công ty đó.

Doanh nghiệp đầu tư được coi là có ảnh hưởng đáng kể tới doanh nghiệp nhận đầu tư nếu số vốn đầu tư chiếm từ 20% đến dưới 50% vốn chủ sở hữu của DN nhận đầu tư.

Khoản đầu tư vào công ty khác được ghi nhận là đầu tư vào công ty con khi công ty đầu tư nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết tại công ty nhận đầu tư.

Chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư vào công ty con được hạch toán trực tiếp vào chi phí tài chính trong kỳ.

Chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư vào công ty con được hạch toán vào giá trị khoản đầu tư.

Khoản lãi phát sinh từ thu hồi, chuyển nhượng, thanh lí khoản đầu tư vào công ty con được kế toán ghi tăng trực tiếp lợi nhuận chưa phân phối.

Lãi (lỗ) phát sinh từ thu hồi, chuyển nhượng, thanh lí khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính.

Lợi nhuận được chia từ công ty liên kết được hạch toán tăng lợi nhuận chưa phân phối của công ty đầu tư.

Lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh đồng kiểm soát được kế toán ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính.

Một khoản đầu tư vào công ty con không thể chuyển thành khoản đầu tư vào công ty liên kết trong ngắn hạn.