Trang chủ 28. Trắc nghiệm – Kinh tế Vi mô – Đề số 13

Khi thu nhập dân chúng tăng lên, các nhân tố khác không thay đổi, giá cả và số lượng cân bằng mới của loại hàng hóa thứ cấp (hàng xấu) sẽ:


Thị trường thuốc lá nội địa đang cân bằng tại mức giá P1 và số lượng Q1. Giả sử xuất hiện thuốc lá nhập lậu bán với giá rẻ, lúc này điểm cân bằng mới của thị trường thuốc lá nội địa là P2 và Q2:


Sự tác động qua lại giữa người sản xuất và người tiêu dùng trên thị trường nhằm xác định:Trong điều kiện giá không đổi, đường cầu dịch chuyển là do tác động của các nhân tố:Tìm câu sai trong những câu dưới đây:Tìm câu đúng trong các câu dưới đây:Do nhiều người từ các tỉnh nhập cư vào thành phố Hồ Chí Minh, kết quả là đường cầu mặt hàng gạo ở TP. Hồ Chí Minh:Cầu mặt hàng Y co dãn nhiều theo giá. Khi chính phủ đánh thuế theo sản lượng:Khi chính phủ kiểm soát giá cả của hàng hóa làm cho giá hàng hóa cao hơn mức giá cân bằng trên thị trường:Giá cả hàng bột giặt là 8.000 đồng/kg. Khi chính phủ đánh thuế 500 đồng/kg, giá cả trên thị trường là 8.500 đồng/kg. Vậy tính chất co dãn cầu theo giá của hàng bột giặt là:Trong điều kiện khác không đổi, khi giá cả các yếu tố sản xuất tăng lên, thì giá cả và số lượng cân bằng trên thị trường sẽ thay đổi như sau:


Giả sử hàm số cầu thị trường của một loại nông sản:
P = -1/2Q + 40
Lượng cung nông sản trên thị trường là 40. Vậy mức giá cân bằng trên thị trường là:Hệ số co dãn cầu theo thu nhập có ý nghĩa thực tiễn là:Để tối đa hóa hữu dụng với thu nhập cho trước. người tiêu dùng phân phối các sản phẩm theo nguyên tắc:
 Đường tiêu dùng theo giá (Price consumption line) là:Một người tiêu thụ có có thu nhập I = 1200đ dùng để mua 2 sản phẩm X và Y với Px = 100đ/sp; Py = 300đ/sp. Mức thỏa mãn được thể hiện qua hàm số:
TUx = -1/3X2 + 10X                 TUy = -1/2Y2 + 20Y
Hữu dụng biên của 2 sản phẩm là:Đường tiêu dùng theo thu nhập (income consumption line) là

Điểm phối hợp tối ưu (đạt TUmax) giữa hai sản phẩm X và Y là:Đường cong Engel là đường biểu thị mối quan hệ giữa:


Nếu Px = 5 và Py = 20 và I = 1000 thì đường ngân sách có dạng