Trang chủ 25. Trắc nghiệm - Kinh tế Vi mô - Đề số 10

  Nếu 2 sản phẩm X và Y là 2 sản phẩm bổ sung thì:

 Đường cung của sản phẩm X dịch chuyển do:

Đường cầu sản phẩm X dịch chuyển khi:

 Nếu giá sản phẩm X tăng lên, các đều kiện khác không thay đổi thì:

 Nếu giá cân bằng sản phẩm là P=15đ/SP, chính phủ dánh thuế 3 đ/SP làm giá cân bằng tăng lên P=17đ/SP, có thể kết luận:  

 Khi giá hàng Y : Py=4 thì lượng cầu hàng X : Qx=10 và khi Py=6 thì Qx=12, với các yếu tố khác không đổi kết luận X và Y là 2 sản phẩm :

  Nếu mục tiêu của công ty là tối đa hóa danh thu, và cầu về sản phẩm của công ty tại mức giá hiện có là co dãn nhiều, công ty sẽ :

 Khi thu nhập giảm, các yếu tố khác không đổi giá cả và lượng cân bằng mới của hàng hóa thông thường sẽ:

 Yếu tố nào sau đây không được coi là yếu tố quyết định cầu hàng hóa :

  Hàng hóa A là thứ hàng thứ cấp. Nếu giá của A giảm đột ngột còn phân nữa. Tác động thay thế sẽ làm cầu hàng A :Hàm số cung và cầu sản phẩm X có dạng:
            P = Qs + 5        P = -1/2QD
Giá trị cân bằng và sản lượng cân bằng là :


Hàm số cung và cầu sản phẩm X có dạng:
                P = Qs + 5        P = -1/2QD


Hàm số cung và cầu sản phẩm X có dạng:
               P = Qs + 5        P = -1/2QD


 Thông thường, gánh nặng của một khoản thuế người sản xuất và người tiêu dùng đều phải chịu nhiều hay ít phụ thuộc vào độ co dãn tương đối giữa cung và cầu. Trong điều kiện nào thì người tiêu dùng phải chịu phần lớn số thuế :

Giá trần (giá tối đa) luôn dẫn tới :

Giá vé du lịch giảm có thể dẫn đến phần chi tiêu cho du lịch tăng lên là do cầu về du lịch:

Đường cầu theo giá của bột giặt OMO chuyển dịch sang phải là do:

Trong trường hợp nào sau đây làm dịch chuyển đường cầu TV SONY về bên phải?
          1.   Thu nhập dân chúng tăng
         
2.    Giá TV Panasonic tăng
                       
          3.  
Giá TV SONY giảm

Trong trường hợp nào giá bia sẽ tăng:

Ý nghĩa kinh tế của đường cung thẳng đứng là: