Trang chủ 68. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 68

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của các công ty TNHH, công ty cổ phần là:


Chỉ tiêu vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc trong Bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp được lập bằng cách:


Vào thời điểm lập báo cáo, tài khoản "Lợi nhuận chưa phân phối" có số dư bên Nợ, số dư này sẽ được trình bày trên Bảng cân đối kế toán bằng cách:


Số dư bên Có tài khoản "Hao mòn tài sản cố định" sẽ được trình bày trên Bảng cân đối tài khoản bằng cách:


Các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp được trình bày trên:


Sự thay đổi các khoản dự phòng giảm giá trong kì được trình bày trong:


Thông tin về nguồn đầu tư tài sản cố định được trình bày trong báo cáo nào sau đây:


Tình hình thanh toán với ngân sách Nhà nước của DN nhà nước được thể hiện trên:


Hệ thống báo cáo tài chính trong DN bao gồm:


Số liệu trên Bảng cân đối kế toán mang tính:


Số liệu trên Báo cáo kết quả kinh doanh mang tính:


Số dư của TK Hao mòn TSCĐ (214) được:


Số dư TK Dự phòng (129, 139, 159, 229) được:


Số dư bên Có của TK Phải thu khách hàng (131) được:


Số dư bên Nợ của TK Phải trả người bán (331) được:


Số dư bên Nợ của TK Phải trả người lao động (334) được:


Số dư bên Nợ của TK Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (333) được:


Số dư bên Có của TK Phải thu khác (138) được:


Số dư bên Nợ của TK Phải trả, phải nộp khác (338) được:


Số dư bên Nợ của TK Chênh lệch tỷ giá hối đoái (413) được: