Trang chủ 65. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 65

Chênh lệch tỉ giá hối đoái trong thời gian xây dựng cơ bản (trước hoạt động) được phân bổ vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong thời gian tối đa là:


Tỉ lệ trích lập Quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp nhà nước là:


Khi mua tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh, đầu tư bằng Quỹ đầu tư phát triển, kế toán kết chuyển nguồn vốn bằng cách ghi:


Nếu DN dùng Quỹ phúc lợi để đầu tư tài sản cố định (dùng cho hoạt động phúc lợi), số dư TK Quỹ khen thưởng, phúc lợi (431) sẽ:


Khi bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận sau thuế, kế toán ghi:


Khi tạm phân phối lợi nhuận trong năm, kế toán ghi:


TK Lợi nhuận chưa phân phối năm trước (4211) dùng để theo dõi:


Nếu số lợi nhuận đã tạm phân phối lớn hơn số phải phân phối, phần chênh lệch được kế toán ghi:


Nếu số lợi nhuận đã tạm phân phối nhỏ hơn số phải phân phối, phần chênh lệch được kế toán ghi:


Nếu số lợi nhuận đã tạm phân phối lớn hơn số phải phân phối, phần chênh lệch được kế toán ghi:


Khi nhận góp vốn bằng tài sản từ các chủ sở hữu là cá nhân, có kèm theo hóa đơn GTGT, giá trị tài sản và vốn góp được ghi nhận là:


Trường hợp cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để thành lập doanh nghiệp tư nhân, mà không có chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn của tài sản thì vốn chủ sở hữu được xác định theo:


Khi công ty mẹ bổ sung vốn đầu tư vào công ty con bằng tiền:


Khi công ty mẹ chuyển nhượng bớt vồn đầu tư vào công ty con, giá chuyển nhượng lớn hơn giá gốc đầu tư:


Khi DN A mang tài sản góp vốn để thành lập cơ sở liên doanh đồng kiểm soát, với tư cách là một bên liên doanh:


Công ty A dung tiền gửi ngân hàng thu mua thêm cổ phiếu của công ty B (hiện đang là công ty liên kết của A), sau khi mua, tỉ lệ vốn chủ sở hữu của A tại B tăng lên tới 52%:


Nếu giá trị sản phẩm dở dang đầu kì tăng thêm 20000 và sản phẩm dở dang cuối kì tăng thêm 20000, các chỉ tiêu khác không thay đổi, giá thành sản phẩm sẽ:


Nếu giá trị sản phẩm dở dang đầu kì tăng thêm 50000 và sản phẩm dở dang cuối kì giảm 30000, các chỉ tiêu khác không thay đổi, giá thành sản phẩm sẽ:


Nếu giá trị sản phẩm dở dang đầu kì giảm 20000 trong khi sản phẩm dở dang cuối kì tăng thêm 30000, các chỉ tiêu khác không thay đổi, giá thành sản phẩm sẽ:


Chi phí sản xuất chung của DNSX không bao gồm: