Trang chủ 36. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 36

Doanh nghiệp có thể hoạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo cả 3 phương pháp: phương pháp thẻ song song, phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển và phương pháp sổ số dư.

Thuế nhập khẩu phải nộp khi nhập khẩu nguyên vật liệu được ghi tăng giá vốn hàng bán trong kì.

Giá trị nguyên vật liệu thiếu mất sau khi trừ đi phần bồi thường trách nhiệm vật chất của cá nhân, bộ phận có liên quan sẽ được tính vào giá vốn hàng bán trong kì.

Phương pháp giá đích danh là phương pháp mang lại kết quả tính toán có độ chính xác cao nhất.

Phương pháp giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước là phương pháp tính giá hàng tồn kho dơn giản nhất.

Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nguyên vật liệu về dùng cho hoạt động thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì chắc chắn giá trị nguyên vật liệu không bao gồm thuế GTGT.

Phương pháp giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập là phương pháp có kết quả tính toán chính xác nhất trong các phương pháp giá đơn vị bình quân.

Cách tính toán giá xuất kho nguyên vật liệu theo phương pháp nhập trước, xuất trước ngược với phương pháp nhập sau, xuất trước.

Trong một niên độ kế toán, doanh nghiệp có thể thay đổi phương pháp tính giá hàng tồn kho giảm.

Trong một niên độ kế toán doanh nghiệp phải áp dụng nhất quán một phương pháp tính giá hàng tồn kho giảm đối với mỗi loại hàng tồn kho.

Doanh nghiệp có thể tính giá nguyên vật liệu sản xuất theo một phương pháp và tính giá công cụ sản xuất theo một phương pháp khác.

Thuế TTĐB phải nộp khi nhập khẩu nguyên vật liệu được ghi nhận vào giá trị nguyên vật liệu.

Thuế GTGT phải nộp khi nhập khẩu nguyên vật liệu được tính trên cả số thuế nhập khẩu phải nộp.

Cuối năm tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số phải lập năm trước thì số chênh lệch được ghi tăng chi phí quản lí doanh nghiệp.

Cuối năm tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay nhỏ hơn số phải lập năm trước thì số chênh lệch được ghi giảm giá vốn hàng bán.

Vì phương pháp kê khai thường xuyên có khối lượng ghi chép nhiều nên nó ít được sử dụng.

Doanh nghiệp không được xuất bán nguyên vật liệu.

Giá trị nguyên vật liệu xuất bán (đã được chấp nhận) được ghi tăng chi phí khác.

Chiếc khấu thanh toán được hưởng khi mua nguyên vật liệu được ghi tăng thu nhập khác.

Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi mua nguyên vật liệu nhận được hóa đơn GTGT và vật liệu mua về dùng cho hoạt động xuất khẩu chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT.