Trang chủ 11. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 11

Trong báo cáo tài chính, hàng gửi bán tại kho của khách hàng (chưa được chấp nhận) được ghi nhận trong các chỉ tiêu phản ánh:


Cho các số liệu sau trong một công ty trách nhiệm hữu hạn (triệu VND):

Tài sản đầu kỳ: 150 Tài sản cuối kỳ: 280
Nợ phải trả đầu kỳ: 60 Nợ phải trả cuối kỳ: 120

Nếu trong kỳ tổng vốn góp tăng thêm 20 (các thành viên công ty góp thêm vốn), lợi nhuận trong kỳ sẽ là:


Cho các số liệu sau trong một công ty trách nhiệm hữu hạn (triệu VND):

Tài sản đầu kỳ: 150 Tài sản cuối kỳ: 280
Nợ phải trả đầu kỳ: 60 Nợ phải trả cuối kỳ: 120

Nếu trong kỳ, vốn góp của công ty giảm đi 10, lợi nhuận trong kỳ sẽ là:


Khi lập báo cáo, kế toán ghi nhầm một khoản Phải thu khách hàng 200 sang phần Nguồn vốn, sai sót này sẽ làm Tài sản và Nguồn vốn chênh lệch nhau:


Một bản chứng từ kế toán cần:


Ý nghĩa của chứng từ kế toán


Khi xuất kho sản phẩm bán cho khách hàng, giá ghi trên Phiếu xuất kho là:


Những yếu tố nào sau đây là yếu tố bắt buộc của bản chứng từ:


Những yếu tố nào sau đây là yếu tố bổ sung của bản chứng từ:


Chứng từ kế toán có thể sử dụng khi hạch toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa gồm:


Khi đơn vị bán sản phẩm, hàng hóa thì giá ghi trên Hóa đơn là giá:


Khi đơn vị mua vật liệu, dụng cụ, hàng hóa, TSCĐ thì giá ghi trên hóa đơn là:


Chứng từ kế toán:


Nội dung trong kế hoạch luân chuyển chứng từ gồm:


Nếu đơn vị tính VAT theo phương pháp khấu trừ, khi mua hàng nhận được hóa đơn trực tiếp thì giá ghi sổ của hàng mua sẽ là:


Nếu đơn vị tính VAT theo phương pháp trực tiếp, khi mua hàng nhận được hóa đơn giá trị gia tăng thì giá ghi sổ của hàng mua sẽ là:


Nếu đơn vị tính VAT theo phương pháp trực tiếp, khi mua hàng nhận được hóa đơn trực tiếp thì giá ghi sổ của hàng mua sẽ là:


Nếu đơn vị tính VAT theo phương pháp khấu trừ, khi mua hàng dùng cho sản xuất sản phẩm chịu VAT, nhận được hóa đơn giá trị gia tăng thì giá ghi sổ của hàng mua sẽ là:


Nếu đơn vị mua hàng của những người trực tiếp sản xuất không có hóa đơn thì giá trị của hàng mua là:


Hóa đơn bán hàng của đơn vị có thể là: