58. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 30Có 20 câu hỏi trong bài kiểm tra này.Câu 1
 Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khán phải đảm bảo:
Câu 2
 Nghiệp vụ ư vấn tài chính bao gồm:
Câu 3
 Đối tượng công bố thôn tin thị trường chứng khoán gồm:
Câu 4
 Tự doanh chứng khoán là việc


Câu 5
 Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính năm trên:
Câu 6
 Công ty chứng khoán phải là:


Câu 7
 Cổ phiếu nào sau đây không được phép chuyển nhượng:
Câu 8
 Công ty cổ phần bắt buộc phải có


Câu 9
 Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán là:


Câu 10
 Việc quản lý chứng khoán tại hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện:


Câu 11
 Một công ty XYZ thông báo sẽ tách cổ phiếu, điều này sẽ làm:


Câu 12
 Khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:
Câu 13
 Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử lệnh bán chứng khoán của bạn đã được thực hiện thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Trong thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T + 3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:


Câu 14
 Giả sử bạn bán khống 100 cổ phiếu phổ thông với giá 50$/ cổ phiếu. Với mức ký quỹ ban đầu là 50%. Tỷ lệ lãi suất là bao nhiêu nếu bạn mua lại cổ phiếu này với giá 40$/cổ phiếu? Cổ phiếu này không trả cổ tức trong thời gian này và bạn không chuyển một khoản tiền nào ra khỏi tài khoản trước khi thực hiện giao dịch nói trên.


Câu 15
 Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán
Câu 16
 Một công ty XYZ thông báo sẽ gộp cổ phiếu, Điều này sẽ làm:
Câu 17
 Cổ phiếu và trái phiếu có cùng đặc trưng là:


Câu 18

Các tổ chức tham gia hoạt động trực tiếp trên thị trường chứng khoán tập trung là:

I. Các nhà đầu tư cá thể

II. Các Công ty chứng khoán

III. Các nhà đầu tư có tổ chức

IV. Các ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép hoạt động 


Câu 19
 Trong trường hợp xảy ra việc thanh lý tài sản công ty các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi:


Câu 20
 Thị trường ngoài danh mục (OTC: Over - The - Counter) là một