Trang chủ 40. Trắc nghiệm - Sát hạch QLQ - Phần Quản lý tài sản
Câu 1
Theo Luật chứng khoán và  các văn bản hướng dẫn dưới Luật, Công ty quản lý quỹ được:
I.Sử dụng vốn, tài sản của công ty để đầu tư vào các quỹ đại chúng do mình quản lý.
II.Sử dụng vốn, tài sản của quỹ do mình quản lý để đầu tư và các quỹ đại chúng do mình quản lý.
III.  Sử dụng vốn, tài sản của quỹ đại chúng đề đầu tư vào các quỹ do mình quản lý.
IV. Sử dụng vốn, tài sản của quỹ thành viên đề đầu tư vào các quỹ thành viên khác do mình quản lý.

Anh chị hãy lựa chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

 


Câu 2
Một công ty quản lý quỹ đang quản lý một quỹ đại chúng dạng đóng tổng giá trị tài sản là 500 tỷ đồng. Công ty đại chúng B là công ty con của công ty cổ phần A. Công ty C là một công ty phát hành riêng lẻ. Công ty quản lý quỹ đựơc sử dụng vốn và tài sản của quỹ này để thực hiện các hoạt động đầu tư sau:
I.Mua cổ phiếu của công ty cổ phần A với giá trị thị trường 120 tỷ đồng.
II.Mua cổ phiếu của công ty đại chúng B với giá trị thị trường 100 tỷ đồng.
III.  Đầu tư 250 tỷ dồng vào trái phiếu chính phủ với thời gian đáo hạn là 2 năm và 50 tỷ đồng vào cổ phiếu của một công ty phát hành riêng lẻ C.
IV.  Mua cổ phiếu của công ty cổ phần A với giá trị thị trường là 100 tỷ đồng.

Anh chị hãy lựa chọn phương án trả lời thích hợp nhất từ các phương án dưới đây: 

 


Câu 3
Theo Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, công ty quản lý quỹ được sử dụng vốn, tài sản của quỹ đại chúng để:
I. Góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư vào các công ty con của công ty quản lý quỹ trong trường hợp điều lệ quỹ có quy định cho phép thực hiện hoạt động đầu tư này.
II.Đầu tư vào các quỹ thành viên do công ty quản lý vì lợi nhuận của các quỹ này mang lại rất cao
III. Thế chấp cho một số khoản vay ngắn hạn để trang trải các chi phí cần thiết cho hoạt động công ty.

Anh chị hãy lựa chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

 


Câu 4
Theo quy định hiện hành, công ty quản lý quỹ được thực hiện các nghiệp vụ sau:
I.Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
II.Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
III. Tư vấn đầu tư chứng khoán
IV. Tư  vấn tài chính

Anh chị hãy lựa chọn phương án đúng nhất từ các phương án trả lời dưới đây:
Câu 5

Theo Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, công ty quản lý quỹ không có trách nhiệm, ngoại trừ việc:

I.Hoàn trả cho nhà đầu tư mọi khoản tiền mà nhà đầu tư đã đóng góp trong trường hợp đợt phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng không thành công.

II.Đền bù mọi tổn thất gây ra cho quỹ trong thời gian thực hiện đầu tư
III. Đền bù những tốn thất gây ra cho quỹ do công ty hoặc nhân viên công ty vi phạm các quy định pháp luật. Mức đền bù phải được nhà đầu tư chấp thuận.
IV.  Điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư đã được quy định tại Hợp đồng quản lý đầu tư. Công ty không được thu phí quản lý quỹ đầu tư đối với danh mục được lập không đúng yêu cầu của khách hàng.
V. Đền bù cho những thiệt hại gây ra cho nhà đầu tư ủy thác khi không thực hiện đầu tư theo chiến lươc đầu tư đă được thống nhất giữa công ty và nhà đầu tư.

Anh chị hãy lựa chọn các phương án dưới đây


Câu 6

Theo luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, công ty quản lý quỹ không được thực hiện các hoạt động sau, ngoại trừ:
I.Được thu phí quản lý tài sản và phí thưởng. Trong đó, phí thưởng từ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ đại chúng sẽ do công ty tự quyết định và được ưu tiên thanh toán trước các khoản phải trả khác.

II.Được đầu tư vốn và tài sản của chính công ty.
III. Khi công ty giao dịch một loại tài sản cho quỹ và cho công ty, công ty được ưu tiên trước quỹ. Việc phân bổ tài sản cho quỹ thực hiện sau khi đă phân bổ cho công ty.

IV.Được ủy quyền quản lý tài sản của quỹ cho công ty chứng khoán sau khi đă được ban đại diện quỹ chấp thuận.

Anh chị hãy lựa chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây 


Câu 7

 

Theo Luật chứng khoán và các văn bản dưới luật, công ty quản lý quỹ không được thực hiện các họat động sau, ngoại trừ:

I.Mở tài khoản giao dịch cho hoạt động quản lý quỹ, quản lý danh mục tại các công ty chứng khoán là người có liên quan.

II.Là đối tác thực hiện các giao dịch mua, bán cho bản thân công ty các tài sản

của quỹ, tài sản trong danh mục của nhà đầu tư ủy thác theo phương thức thỏa thuận.

III.Thực hiện các giao dịch mua, bán tài sản đầu tư giữa các danh mục đầu tư của các nhà đầu tư ủy thác do mình quản lý.

IV.Trong trường hợp ngân hàng giám sát phát hiện và thông báo cho công ty quản lý quỹ các giao dịch tài sản của quỹ đại chúng không phù hợp với quy định pháp luật, công ty phải thực hiện các giao dịch điều chỉnh nhằm phục hồi vị thế tài sản của quỹ. Công ty được phép hạch toán phần chi phí phát sinh liên quan tới các giao dịch này vào quỹ.

V.Được vay tới 20% giá trị tài sản ròng của quỹ đại chúng để tài trợ cho hoạt động đầu tư của quỹ đại chúng, tuy nhiên thời hạn vay không vượt quá 1 năm.


Câu 8

Công ty quản lý quỹ hiện đang quản lý một quỹ đại chúng đóng có tổng giá trị tài sản là 500 tỷ đồng. Những giao dịch nào sau đây được phép thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành:

I.Công ty dung 60 tỷ đồng trong tài sản quỹ để đầu tư vào bất động sản;

II.Công ty dung 80 tỷ đồng trong tài sản quỹ để đầu tư vào trái phiếu của ngân hàng có thời gian đáo hạn 5 năm.

III.Công ty dùng 100 tỷ đồng trong tài sản quỹ để cho khách hang vay.

 IV.Công ty dùng 90 tỷ đồng trong tài sản quỹ để đầu tư vào cổ phiếu của công ty chứng khoán B đang được niêm yết trên SGDCK.

Anh chị hãy lựa chọn phương án trả lời đúng nhất dưới đây:


Câu 9

Công ty A hiện đang nắm giữ 12% cổ phần tại một công ty quản lý quỹ. Công ty B là công ty mẹ của công ty A và công ty C là công ty con của công ty A. Hiện nay có một công ty quản lý quỹ niêm yết cổ phiếu trên SGDCK. Công ty B và công ty C đều có ý định mua cổ phiếu của công ty quản lý quỹ này. Theo quy định hiện hành, tỷ lệ sở hữu tối đa của công ty B, công ty C tại công ty này là: 


Câu 10

Công ty quản lý quỹ được quản lý quỹ đại chúng khi đáp ứng được yêu cầu sau:

I.Có ít nhất 5 người hành nghề quản lý quỹ đă có kinh nghiệm quản lý quỹ thành viên trong thời gian ít nhất 2 năm.

II.Có ít nhất 2 người hành nghề quản lý quỹ có kinh nghiệm quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư hiệu quả trong thời gian ít nhất 2 năm.

III.Những người hành nghề quản lý quỹ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian thực hiện hoạt động quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư. 

IV.Công ty phải lập và quản lý ít nhất 1 quỹ thành viên một cách hiệu quả trong thời gian ít nhất là 2 năm.

Anh chị hãy lựa chọn phương án trả lời đúng nhất từ các phương án sau:


Câu 11
Công ty quản lý quỹ A hiện đang quản lý một quỹ đại chúng X có quy mô vốn là 500 tỷ đồng và một quỹ thành viên Y có quy mô vốn 300 tỷ đồng. Những giao dịch nào sau đây được phép thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam:

I.Công ty dùng 100 tỷ đồng của quỹ Y để đầu tư vào chứng chỉ của quỹ X hiện đang được niêm yết trên SGDCK.

II.Công ty dùng 80 tỷ đồng của quỹ X để đầu tư vào cổ phiếu của công ty cổ phần ABC nơi có thành viên HDQT là ông Nguyễn Văn A- người cũng đồng thời là thành viên HDQT công ty quản lý quỹ A.

III. Công ty dùng 50 tỷ đồng tiền của công ty để mua chứng chỉ quỹ X.

IV. Công ty dùng 50 tỷ đồng của quỹ X và 50 tỷ đồng của công ty để đầu tư mua chứng chỉ quỹ đại chúng Z do công ty quản lý quỹ B quản lý.
Anh chị hãy lựa chọn phương án trả lời đúng nhất từ các phương án sau

Câu 12
Công ty quản lý A hiện đang quản lư một quỹ đại chúng X có quy mô vốn là 1000 tỷ đồng và một quỹ thành viên Y có quy mô vốn 200 tỷ đồng và 28 thành viên. Những hoạt động nào sau đây được phép thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam:

I.Giám đốc và nhân viên hành nghề của công ty thực hiện mua chứng chỉ  quỹ X theo phương thức thoả thuận với công ty chứng khoán B – có chức năng tự doanh.

II.Công ty làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của quỹ Y theo đề nghị của một thành viên góp vốn của quỹ Y dự định bán phần vốn góp của mình cho 5 tổ chức khác.

III.Giám đốc công ty đề nghị được mua 20 000 chứng chỉ quỹ X theo phương thức khớp lệnh tập trung tại SGDCK.

IV.Công ty mượn tạm 20 tỷ đồng của Quỹ X để thanh toán nợ cho công ty cổ phần ABC – Công ty mẹ của công ty quản lý quỹ A. đồng thời 1 người hành nghề quản lý quỹ của công ty quản lý quỹ đề nghị được bán 10 000 cổ phiếu Z đang sở hữu cho quỹ X.

Anh chị hãy lựa chọn phương án trả lời đúng nhất từ các phương án sau:
Câu 13
Những trường hợp sau không được giữ chức Tổng giám đốc, làm người hành nghề tại công ty quản lý quỹ, làm nhân viên bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty quản lý quỹ:

I.Đã từng là Chủ tịch HDQT, TGD một doanh nghiệp nhà nước vào thời điểm doanh nghiệp đó bị phá sản theo đề nghị của cơ quan nhà nước chủ quản nhằm củng cố, sắp xếp lại doanh nghiệp đó.

II.Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an Nhân dân Việt Nam.

III. Hiện đang là thành viên HDQT của công ty cổ phần A là công ty mẹ của công ty quản lý quỹ.

IV.Những người này trước đây là từng làm việc tại một công ty chứng khoán và đã từng bị UBCKNN thu hồi chứng chỉ hành nghề do không hành nghề kinh doanh chứng khoán trong 3 năm liên tục.

Câu 14
Những giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của công ty quản lý quỹ sau đây phải được UBCKNN chấp thuận:

 I.Một tổ chức hiện đang nắm giữ 6% vốn cổ phần của công ty quản lý quỹ có ý định mua thêm 2% vốn cổ phần của công ty quản lý quỹ từ cổ đông khác.

II. Tổ chức hiện đang nắm giữ 45% vốn cổ phần của công ty quản lý quỹ có ý định bán cho 15% số cổ phần của mình.

III.Cá  nhân hiện đang nắm giữ 8% vốn cổ phần của công ty quản lý quỹ dự định mua thêm cổ phiếu của công ty để nắm giữ 15% vốn cổ phần

IV.Cá nhân hiện đang nắm giữ 60% vốn cổ phần của công ty quản lý quỹ dự định bán 15% số cổ phần của mình.

Anh chị hãy lựa chọn phương án trả lời đúng nhất từ các phương án dưới đây:

Câu 15

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư, công ty quản lý quỹ có quyền uỷ quyền trách nhiệm của mình trong hoạt động quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư cho một tổ chức khác, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

I. Công ty quản lý quỹ thực hiện việc uỷ quyền có trách nhiệm giám sát và đảm bảo việc thực hiện các hoạt động uỷ quyền này phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và hợp đồng quản lý đầu tư.

II. Bên nhận uỷ quyền có thể là bất kỳ một pháp nhân nào miễn là có ký biên bản ủy quyền.


Câu 17
Khi chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo hướng giảm tỷ trọng đầu tư vào danh mục các cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp và tăng tỷ trọng đầu tư vào Trái phiếu chính phủ, những thay đổi nào sau đâu sẽ diễn ra đối với tỷ trọng từng cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp trong cơ cấu danh mục cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp?

 


Câu 18
Một quỹ đầu tư chứng khoán đầu tư vào 3 loại cổ phiếu A, B, C với các thông tin theo bảng 1 dưới đây, trong đó công ty có cổ phiếu C đang làm thủ tục thanh lư để giải thể,cổ phiếu C không cố giao dịch từ ngày 30/6/2007, cổ phiếu A không có giao dịch trên Sở giao dịch từ ngày 20/10/2007. Giả thiết tổng nợ của Quỹ là 1,000,000,000 đồng.
Hãy xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ này tại thời điểm ngày 30/10/2007?

Bảng 1: Thông tin về cổ phiếu A, B, C


Trong đó: CTCK 1, CTCK 2, CTCK 3 là các công ty chứng khoán không phải là người có liên quan tới công ty quản lý quỹ, CTCK 4 là công ty con của công ty quản lý Quỹ.

Bảng 2: Một số các thông tin khác về công ty có cổ phiếu C
Công ty C có 30,000,000 cổ phiếu đang lưu hành với mệnh giá 10,000 đồng
Đơn vị: đồng


Anh chị hãy lựa chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây
Câu 19
Giả thiết 2 danh mục có cùng lợi nhuận trung bình, cùng độ lệch chuẩn, tuy nhiên danh mục X có hệ số bê ta cao hơn danh mục Y
Câu 20
Theo quy định hiện hành, Ban đại diện Quỹ đại chúng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
I. Có tối thiểu 2 thành viên, nhiều nhất 10 thành viên.
II. Có tối thiểu 3 thành viên, nhiều nhất 11 thành viên.