76. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 76


Bạn đã hoàn thành 0% bài kiểm tra này
0%
100%

Khi DN vay tiền ngân hàng để kí quỹ mở L/C, lãi vay phải trả được hạch toán vào chi phí hoạt động tài chính.