59. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 31Có 20 câu hỏi trong bài kiểm tra này.Câu 1
 Công ty chứng khoán phải là:


Câu 2
 Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán là:


Câu 3
 Đối tượng công bố thôn tin thị trường chứng khoán gồm:
Câu 4
 Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính năm trên:
Câu 5
 Việc quản lý chứng khoán tại hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện:


Câu 6
 Một công ty XYZ thông báo sẽ tách cổ phiếu, điều này sẽ làm:


Câu 7
 Khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:
Câu 8
 Công ty cổ phần bắt buộc phải có


Câu 9
 Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử lệnh bán chứng khoán của bạn đã được thực hiện thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Trong thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T + 3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:


Câu 10
 Tự doanh chứng khoán là việc


Câu 11
 Giả sử bạn bán khống 100 cổ phiếu phổ thông với giá 50$/ cổ phiếu. Với mức ký quỹ ban đầu là 50%. Tỷ lệ lãi suất là bao nhiêu nếu bạn mua lại cổ phiếu này với giá 40$/cổ phiếu? Cổ phiếu này không trả cổ tức trong thời gian này và bạn không chuyển một khoản tiền nào ra khỏi tài khoản trước khi thực hiện giao dịch nói trên.


Câu 12
 Cổ phiếu nào sau đây không được phép chuyển nhượng:
Câu 13
 Thị trường ngoài danh mục (OTC: Over - The - Counter) là một
Câu 14
 Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán
Câu 15
 Nghiệp vụ ư vấn tài chính bao gồm:
Câu 16
 Một công ty XYZ thông báo sẽ gộp cổ phiếu, Điều này sẽ làm:
Câu 17
 Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khán phải đảm bảo:
Câu 18

Các tổ chức tham gia hoạt động trực tiếp trên thị trường chứng khoán tập trung là:

I. Các nhà đầu tư cá thể

II. Các Công ty chứng khoán

III. Các nhà đầu tư có tổ chức

IV. Các ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép hoạt động 


Câu 19
 Trong trường hợp xảy ra việc thanh lý tài sản công ty các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi:


Câu 20
 Cổ phiếu và trái phiếu có cùng đặc trưng là: