Trang chủ 25. Trắc nghiệm - Kế Toán - Đề số 25

Số dư cuối kỳ của tài khoản "Hao mòn TSCĐ" thể hiện:

Thời gian tính khấu hao tối đa của TSCĐVH theo quy định hiện hành là:


Thời gian tối đa để phân bổ chi phí thành lập DN, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập DN là:

Giá trị TSCĐ thiếu mất khi kiểm kê được hạch toán:Các chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý, nhượng bán TSCĐ được:Số thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ được:

 TK TSCĐ thuê tài chính (211) được ghi theo giá:TSCĐ thuê hoạt động là những TSCĐ:


Số tiền nhận được khi cho thuê TSCĐ được ghi:

 Khấu hao TSCĐ cho thuê hoạt động được:Trong trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ, nếu chi phí sửa chữa theo dự toán lớn hơn chi phí sửa chữa thực tế, phần chênh lệch được ghi:DN có thể tính khấu hao TSCĐ theo:


Việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cần phải:Thời gian phân bổ tối đa vào chi phí kinh doanh đối với phần chênh lệch tăng so với giá thành sửa chữa hạch toán trong trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ là:


Việc tính hoặc thôi tính khấu hao TSCĐ được thực hiện kể từ:Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, DN phải:Điều kiện để áp dụng theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:


TSCĐ áp dụng phương pháp khấu hao theo sản lượng cần thỏa mãn:DN có thể thuê tài chính TSCĐ của:Nếu DN có TSCĐ nhàn rỗi, DN có thể: