Trang chủ 80. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 80

Nếu xuất khẩu hàng hóa theo hợp đồng FOB, việc làm thủ tục thông quan xuất khẩu thuộc trách nhiệm của:


Chi phí vận chuyển số hàng hóa đã bán bị trả lại mà doanh nghiệp thuê ngoài được ghi nhận vào:


Tiêu thức thường sử dụng để phân bổ chi phí thu mua cho số hàng đã bán trong kỳ và số hàng còn tồn cuối kỳ có thể là:


Chiêc khấu thanh toán được hưởng khi mua hàng hóa được:


Chiêc khấu thanh toán dành cho khách hàng mua hàng hóa được ghi:


Chiêc khấu thương mại được hưởng khi mua hàng hóa được:


Khi DN xuất hàng hóa đi thuê gia công trước khi tiêu thụ thì giá trị hàng hóa mang đi thuê gia công được ghi vào:


Chi phí vận chuyển, bốc dở hàng hóa thuê gia công thuê ngoài và tiền công gia công được ghi vào:


Trong trường hợp doanh nghiệp bán buôn trực tiếp theo phương thức vận chuyển thẳng, không qua kho thì giá trị hàng hóa đã nhận và giao được ghi vào:


Giá trị hàng hóa thiếu, mất sau khi trừ đi phần bồi thường trách nhiệm vật chất của cá nhân, bộ phận có liên quan được ghi vào:


Các trường hợp hàng hóa được coi là xuất khẩu bao gồm:


Số thuế xuất khẩu phải nộp được ghi:


Số thuế xuất khẩu tương ứng của số hàng đã xuất khẩu bị trả lại được ghi:


Phí ủy thác xuất khẩu phải trả cho đơn vị nhận ủy thác được ghi:


Phí ủy thác xuất khẩu được nhận từ bên giao ủy thác được ghi:


Giá trị hàng hóa nhận xuất khẩu ủy thác ghi trên TK Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi (003) là giá:


Thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa nhập khẩu được tính vào:


Chi phí thu mua phát sinh liên quan đến hàng nhập khẩu được tính vào:


Nếu DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu được ghi:


Trong trường hợp nhập khẩu ủy thác, số tiền ghi trên hóa đơn do bên nhận nhập khẩu ủy thác phát hành cho bên giao ủy thác bao gồm: