Trang chủ 31. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 1

Tình trạng khó khăn hiện nay trong việc thỏa mãn nhu cầucủa cải vật chất cho xã hội, chứng tỏ rằng:


Định nghĩa truyền thống của kinh tế học là:


Câu nào sau đây không thể hiện tính chất quan trọng của lý thuyết kinh tế.


Mục tiêu kinh tế vĩ mô ở các nước hiện nay bao gồm:


Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng

 Phát biểu nào sau đây không đúng

  

Mục tiêu ổn định của kinh tế vĩ mô là điều chỉnh tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp ở mức thấp nhất

  

Nếu sản lượng vượt mức sản lượng tiềm năng thì:


Chính sách ổn định hóa kinh tế nhằm:


“Tỷ lệ thất nghiệp ở nhiều nước rất cao”, câu nói này thuộc:


“Chỉ số giá hàng tiêu dùng ở Việt Nam tăng khoảng 20% mỗi năm trong giai đoạn 1992 – 1995”, câu nói này thuộc:


Phát biểu nào sau đây thuộc kinh tế vĩ mô

 Kế toán thu nhập quốc dân đặc biệt sử dụng để:


Yếu tố nào sau đây không phải là tính chất của GDP thực


 Tính các chỉ tiêu giá trị sản lượng thực:
GNP tính theo giá sản xuất bằng:


GNP theo giá thị trường bằng:


 Để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế giữa các thời kỳ người ta sử dụng:

 Trong năm 2004 có các chỉ tiêu thống kê theo lãnh thổ một nước như sau: tổng đầu tư: 300, đầu tư ròng: 100; tiền lương 460, tiền thuê đất 70, tiền trả lãi vay: 50, lợi nhuận: 120, thuế gián thu: 100, thu nhập ròng từ nước ngoài: 100, chỉ số giá năm 2004: 150, chỉ số giá năm 2003 là 120 (đơn vị tính theo năm gốc: 100)
GDP danh nghĩa theo giá thị trường:


Trong năm 2004 có các chỉ tiêu thống kê theo lãnh thổ một nước như sau: tổng đầu tư: 300, đầu tư ròng: 100; tiền lương 460, tiền thuê đất 70, tiền trả lãi vay: 50, lợi nhuận: 120, thuế gián thu: 100, thu nhập ròng từ nước ngoài: 100, chỉ số giá năm 2004: 150, chỉ số giá năm 2003 là 120 ( đơn vị tính theo năm gốc: 100).
GNP thực năm 2004: