Trang chủ 54. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 54

Đơn vị giao đại lí phải kê khai, nộp thuế GTGT cho ngân sách.

Đơn vị nhận đại lý mặc dù bán đúng giá quy định vẫn phải phát hành hoá đơn GTGT và kê khai thuế GTGT.

Đơn vị nhận đại lý phải phát hành hoá đơn cho khoản hoa hồng đại lí nhận đuợc.

Lãi suất bán sản phẩm, hàng hoá theo phuơng thức trả chậm, trả góp đựoc phân bổ theo phuơng pháp đuờng thẳng vào doanh thu hoạt động tài chính.

Khi doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, hàng hoá cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc quảng cáo, chào hàng thì doanh nghiệp không phải ghi nhận doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá này.

Khi doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, hàng hoá để trả luơng, trả thuởng cho nguời lao động thì doanh nghiệp vẫn phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Hàng gửi đi bán mặc dù không còn nằm ở đơn vị nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của DN.

Khi DN bán sản phẩm, hàng hoá theo phuơng thức hàng đổi hàng thì DN vừa đóng vai trò là nguời mua, vừa đóng vai trò là nguời bán.

Dự phòng giảm giá thành phẩm, hàng hoá đuợc ghi nhận vào chi phí quản lí doanh nghiệp.

Nếu số dự phòng giảm giá thành phẩm, hàng hoá phải lập cuối năm nay lớn hơn số dự phòng giảm giá thành phẩm, hàng hoá đã lập cuối năm truớc thì số chênh lệch đuợc ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

Nếu số dự phòng giảm giá thành phẩm, hàng hoá phải lập cuối năm nay nhỏ hơn số dự phòng giảm giá thành phẩm, hàng hoá đã lập cuối năm truớc thì số chênh lệch đuợc ghi giảm giá vốn hàng bán.


Dự phòng phải thu khó đòi đuợc ghi nhận vào chi phí quản lí DN.

Nếu số dự phòng phải thu khó đòi phải lập cuối năm nay lớn hơn số dự phòng phải thu khó đòi đã lập cuối năm truớc thì số chênh lệch được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

Nếu số dự phòng phải thu khó đòi phải lập cuối năm nay nhỏ hơn số dự phòng phải thu khó đòi đã lập cuối năm truớc thì số chênh lệch được ghi giảm giá vốn hàng bán.


Nếu DN tính thuế GTGT theo phuơng pháp trực tiếp thì vẫn phải sử dụng TK Thuế GTGT phải nộp (3331).

Trong trường hợp đơn vị sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB, khi bán sản phẩm thì doanh thu là giá bán ghi trên hoá đơn có thể không bao gồm thuế GTGT nhưng bao gồm thuế TTĐB.

TK Xác định kết quả kinh doanh (911) có thể mở chi tiết theo từng loại hoạt động, từng mặt hàng để xác định kết quả kinh doanh của từng loại hoạt động, từng mặt hàng với điều kiện kế toán phải phân bổ được chi phí cho từng loại hoạt động, từng mặt hàng.

Ngay cả trong truờng hợp DN kinh doanh thua lỗ thì TK Lợi nhuận chưa phân phối (421) luôn được ghi bằng số dương.

Các TK Chiết khấu thương mại (521), Giảm giá hàng bán (532) và Hàng bán bị trả lại (531) có kết cấu giống nhau và ngược với kết cấu của TK Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (511).

TK Giá vốn hàng bán (632) mang kết cấu của TK phản ánh chi phí.