Trang chủ 74. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 74

GIá trị hàng hóa nhập kho được tính tương tự như nguyên vật liệu nên giá trị hàng hóa xuất kho cũng được tính giống như nguyên vật liệu.


Giá vốn hàng bán trong kinh doanh thương mại bao gồm giá mua của hàng hóa tiêu thụ trong kỳ và chi phí thu mua phân bổ cho hàng bán trong kỳ.

Giá mua hàng hóa xuất bán trong kỳ được xác định tương tự như việc tính giá nguyên vật liệu xuất trong doanh nghiệp công nghiệp.

Khi tính giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại, giá mua của hàng hóa và chi phí thu mua được tách riêng để tính.

Doanh nghiệp kinh doanh thương mại chỉ sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại cũng có thể hạch toán chi tiết hàng hóa tương tự như hạch toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp công nghiệp.

Chiếc khấu thương mại được hưởng khi mua hàng hóa được ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính.

Chiếc khấu thương mại được hưởng khi mua hàng hóa được ghi giảm giá trị hàng hóa tương ứng.


Chi phí vận chuyển số hàng hóa đã bán bị trả lại mà doanh nghiệp thuê ngoài được ghi nhận trực tiếp vào giá trị hàng hóa nhận lại.

Theo phương thức buôn bán vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán, doanh nghiệp vẫn thực hiện ghi nhận giá vốn hàng bán.

Theo phương thức buôn bán vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán, DN không ghi nhận giá vốn hàng bán.

Trong trương hợp doanh nghiệp trả lại số hàng hóa đã mua cho người bán, căn cứ để ghi giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là hóa đơn do chính doanh nghiệp phát hành.


Trong trương hợp doanh nghiệp bị trả lại số hàng hóa đã bán thì căn cứ để ghi giảm số thuế GTGT đầu ra phải nộp là hóa đơn do đơn vị trả lại phát hành có đính kèm bản sao của hóa đơn do DN phát hành trước đây.


Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp thương mại được xác định tương tự như trong doanh nghiệp công nghiệp.

Thuế xuất khẩu phải nộp được ghi giảm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Thuế nhập khẩu phải nộp khi nhập khẩu tài sản được tính vào giá trị tài sản nhập khẩu.

Bên nhận ủy thác xuất khẩu phải phát hành hóa đơn GTGT cho bên giao ủy thác về số huê hồng ủy thác.

Đối với bên giao ủy thác xuất khẩu, phí ủy thác trả cho bên nhận ủy thác được ghi vào chi phí bán hàng.

Đối với bên nhận ủy thác xuất khẩu, phí ủy thác trả cho bên nhận ủy thác được ghi tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Giá trị hàng hóa nhận xuất khẩu ủy thác ghi trên TK Hàng hóa nhận bán hộ, kí gửi (003) là bao gồm cả thuế xuất khẩu.