Trang chủ 71. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 71

Tấc cả số dư Nợ của các tài khoản đều được ghi bên phần Tài sản của Bảng cân đối kế toán.

Tấc cả số dư Có của các tài khoản đều được ghi bên phần Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán.


Bảng cân đối tài khoản chỉ theo dõi các tài khoản kế toán có số dư cuối kì.

Bảng cân đối tài khoản là báo cáo bắt buộc khi doanh nghiệp nhà nước nộp báo cáo quyết toán thuế.

Bảng cân đối tài khoản là báo cáo bắt buộc khi công ty TNHH và công ty CP nộp báo cáo quyết toán thuế.

Số dư của các tài khoản ghi đơn không có mặt trong bảng cân đối kế toán nhưng có mặt trong bảng cần đối tài khoản.

TK Xác định kết quả kinh doanh (911) không có mặt trong Bảng cân đối tài khoản.

Tổng số dư Nợ hoặc tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng cân đối TK luôn bằng với tổng Tài sản hoặc tổng Nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán.

Tổng số dư Nợ các TK kế toán không phải là tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp.

Tổng số dư Có các tài khoản kế toán chính là tổng giá trị nguồn vốn của DN.

Các thông tin về lưu chuyển tiền chỉ được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền.

Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu bắt buộc phải trình bày trong Thuyết minh báo cáo tài chính. 

Tổng số chi phí đi vay được vốn hóa trong kì được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán.

Có thể tìm thông tin về tổng lãi vay phải trả trong kì Báo cáo kết quả kinh doanh.

Chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế" bao giờ cũng trùng với chỉ tiêu "Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp".

Chỉ tiêu "Giá vốn hàng bán" trong Báo cáo kết quả kinh doanh luôn là tổng phát sinh bên Nợ của TK Giá vốn hàng bán (632).Chỉ tiêu "Doanh thu hoạt động tài chính" trên Báo cáo kết quả kinh doanh luôn là tổng phát sinh bên Có của TK Doanh thu hoạt động tài chính (515).

Chỉ tiêu "Thu nhập khác" trên Báo cáo kết quả kinh doanh luôn là tổng phát sinh bên Có của TK Thu nhập khác (711).

Công ty cổ phần và công ty TNHH phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan tài chính.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không nằm trong hệ thống báo cáo tài chính bắt buộc mà các doanh nghiệp phải lập và nộp.