Trang chủ 2. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 2

Thị trường vốn là thị trường giao dịch.Thị trường chứng khoán là một bộ phận của:


Thặng dư vốn phát sinh khi:


Công ty cổ phần bắt buộc phải có:Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ:Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ:Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là:Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:

Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:

Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:

Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Việt Nam là :


Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là:


Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp l

Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Việt Nam là quỹ:

Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty niêm yết phải nắm giữ.

Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ nội dung thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trên:

 Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian:

 

Người được cấp Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính được hành nghề:

 

 Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000 đồng l