Trang chủ 26. Trắc nghiệm - Kinh tế Vi mô - Đề số 11

Đường cầu về điện thoại dịch chuyển như hình dưới đây là do:

Trong trường hợp nào đường cung của Pepsi dời sang phải :

Nhân tố nào sau đây làm dịch chuyển đường cầu của máy ảnh sang phải:Yếu tố nào sau đây không phải là yếu tố quyết định của cung :

 Hàm số cầu và số cung của một hàng hóa như sau :
(D): P = -Q + 50          ;        (S): P = Q + 10
Nếu chính phủ định giá tối đa là P = 20, thì lượng hàng hóa :

 Hàm số cầu của một hàng hóa là tương quan giữa:

 Thị trường sản phẩm X có hàng số cung và cầu có dạng:

P = 60-1/3 Qd                     P = 1/2Qs – 15.

 Thị trường sản phẩm X có hàng số cung và cầu có dạng:
              P = 60-1/3 Qd                     P = 1/2Qs – 15.

 Thị trường sản phẩm X có hàng số cung và cầu có dạng:
           P = 60-1/3 Qd                     P = 1/2Qs – 15.

 Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu cách thức:

 Câu nào sau đây thuộc về kinh tế vĩ mô:

Trong trường hợp nào đường cung của xăng sẽ dời sang trái:

 Qui luật cung chỉ ra rằng:

Kinh tế học vi mô nghiên cứu:

Đường cung phản ánh:

Đối với một đường cầu tuyến tính, khi ta di chuyển xuống dọc theo đường cầu thì:

Sự di chuyển dọc xuống theo đường cung cho thấy khi giá hàng hóa giảm:

Giá của hàng hóa A tăng, do đó đường cầu của hàng hóa B dời sang trái suy ra:

Hiện tượng nào sau đây không gây ra sự dịch chuyển đường cầu:

Chọn câu đúng trong những câu sau: